Skip to content

Bio-fotonová Holografie AUREOLA

A u r e o l a

Bio-fotonová holografie – A u r e o l a

Všechny živé i zdánlivě neživé organismy – půda, voda, rostliny, minerály a krystaly, ale také celá živočišná říše včetně mikroorganismů a samozřejmě člověk – emitují záři – světlo – o nízké intenzitě, které nelze vidět prostým okem, ale lze je měřit fotonásobiči a zaznamenat speciálními přístroji a kamerami, které umí slabý signál zesílit a umožňují nám toto endogenní světlo, vidět. 

Světlo, které produkují buňky každého živého organismu i rostlin, se nazývá biofotony.  

Biofotonové záření je obecnou vlastností veškerého života na Zemi, tedy celé živočišné i rostlinné říše, včetně člověka, a je v podstatě nositelem života.  

Významně koreluje s veškerými životními aktivitami organismu, vytváří a udržuje řád jeho vnitřního prostředí a velmi citlivě reaguje na veškeré rušivé vnitřní i vnější podněty či vnitřní i vnější změny, které se v organismu odehrávají. Biofotony se skládají ze světla o vysokém stupni uspořádanosti, tedy jedná se o biologické laserové světlo, extrémně stabilní, bez výkyvů, které jsou jinak u světla, které známe, běžné.

Všechny buňky jsou v koherentní vzájemné komunikaci založené na kapalinných, krystalových a vibračních vzorcích v buněčné architektuře. A právě na této vibrační mřížce se holografický obraz bioinformace projektuje a může být pozorován i analyzován. 

Kvantová fyzika genetického kódu stále více nahrazuje tradiční biochemický model DNA.

Konec konců všechny biochemické molekuly se skládají z atomů a subatomárních částic, které jsou dnes považovány za kvantová pole. Atom je z 99,999999999 % prázdný.

Fyzické tělo je ultra stabilní strukturované pole obrazů informací, inteligentně kombinovaných do souvislého toku, kterému říkáme život.  Chemie a materiální struktura atomů je pouze nosič vlnového sledu informací.

Přístroj Imago Sensitiv Aureola je velmi speciální GDV kamera – která dokáže biopole člověka zaznamenat, analyzovat a vyhodnotit jeho vlivy na fyzické tělo – veškeré tkáně, orgány, funkční systémy, biochemii i energetický stav. To stejné platí i obráceně, buňky, tkáně a orgánové systémy se projevují v biopoli a Aureola zaznamená jejich aktivitu, tedy jemnohmotné či strukturální, biochemické změny. 

Biopole je také nositelem informace o veškeré psychické aktivitě člověka a umožňuje zhodnocení nejrůznějších psychických vlivů, jako jsou například stresové faktory či emoční zvládání nejrůznějších událostí a jejich následné zatížení fyzického organismu. To je důležité zejména při hledání příčin nejrůznějších zdravotních neduhů a nemocí, stejně jako hledání příčin nezdarů a neúspěchů v běžném životě.

Aureola zaznamená i nepatrné vnější i vnitřní vlivy, které se v biopoli projeví ještě dříve, než mohou být diagnostikovány na fyzickém těle jako orgánové oslabení nebo nemoc.

Jsou to nejrůznější vědomé i nevědomé reakce na události, které prožíváme v každodenním životě, jako je náhlý nebo dlouhodobý stres, strach, manipulace, smutek, zármutek, křivdy, jinými slovy vše, co nás trápí a co nás ve své podstatě i energeticky oslabuje.

Pokud je taková psychická zátěž dlouhodobá, může mít později negativní dopad na daného člověka v podobě nemoci.

Často lze díky tomu, že si člověk tyto souvislosti uvědomí, předejít mnoha zdravotním neduhům a zejména vážnými onemocněním a chronickým nemocem.  

Co umí Aureola 

 • Zaznamená a vyhodnotí celkový energetický stav organismu
 • Zaznamená psychoenergoinformační stav člověka (před i po nějaké akci nebo události, také může zhodnotit například stav biopole po použití mobilního telefonu, po psychickém vyčerpání, po prodělané nemoci nebo naopak, po hluboké meditace či extatickém prožitku)
 • Ukazuje, jak psychické rozpoložení ovlivňuje energetiku a orgánové soustavy celého těla
 • Ukazuje, jak jsou orgány zásobeny energií, zda jsou v hyperfunkci – přetížené, nebo v hypofunkci – v nedostatku a oslabené. Tím může upozornit na akutní nebo chronické procesy v těle, nebo na začínající orgánové oslabení
 • Zaznamená a analyzuje spojení biopole s konkrétními tkáněmi a orgány
 • Zobrazuje také energetická (jemnohmotná) pole člověka a jejich energetická centra (čakry), zobrazuje jejich stabilitu nebo nerovnováhu, energetický potenciál i pod jakými vlivy se nacházejí
 • Provede analýzu přes 7 i 9 čaker (spojení východní a západní filosofie a jejich metod)
 • Zaznamená i nepatrné změny v biopoli v závislosti na změnách v životě člověka (stres, nemoc nebo naopak proces uzdravování, účinky nejrůznějších terapií a procedur, ale také životní události a situace, změna stravy, změna v návycích, vliv duchovních učení nebo meditace, vliv tělesné aktivity atd.)
 • Zaznamená vliv podvědomé a vědomé mysli v biopoli a následně ve fyzické rovině
 • Provede zhodnocení energetického a psychického stavu člověka ve srovnání s fyzickým tělem a vyhodnotí disbalance, menší i větší odchylky a hledá řešení i způsob nápravy, aby bylo dosaženo stavu zdraví a psychické pohody
 • Výsledky měření slouží často jako prevence rizik – zobrazení možných problémů v různém stádiu vývoje
 • Zobrazí také tělesné biopole – aureola umí odlišit obraz jemnohmotného – kvantového pole a fyzického těla a zobrazí konkrétní vazby mezi energetickým i psychickým zatížením a fyzickými orgány
 • Zobrazení režimu energetického pole provede ve třech projekcích
 • Rozdělí energetické pole do zón pro přesnější analýzu
 • Vyhodnocuje parametry energetického pole na oblast, entropii, členitosti a symetrie
 • Umožňuje srovnání zdravotního stavu před a po absolvování vybrané léčebné či terapeutické metody (také po frekvenční korekci nebo biorezonanci)
 • Umožňuje dlouhodobé porovnávání získaných výsledků a mnohem víc.

Metoda Bio-Fotonové Holografie (upgradované GDV) je založena na fyzikálním efektu záření různých objektů v elektromagnetickém poli s vysokým napětím.

Obrazová data z lidských prstů jsou zpracována nejmodernější počítačovou technologií, a to umožňuje zaznamenat  psychoemocionální a fyziologické aktivity člověka a posoudit stav jednotlivých orgánů, tkání a všech tělesných soustav, což je – z mého úhlu pohledu – unikátní forma diagnostiky, protože nám umožní uvědomit si, jak ohromný vliv má naše psychické rozpoložení na fyzické tělo.

V historii byl tento efekt záření poprvé objeven v roce 1766 Josephem Priestley. Později řada vědců z různých zemí přispěla k vývoji a zdokonalení této metody.

Bio-Fotonová Holografie (upgradované GDV) je úspěšně používána již mnoho let v některých oborech, jako je experimentální psychologie, psychofyziologie, sport, armáda – pro vojenské posudky, vědecký výzkum a mnoho dalších. Kvůli dogmatům a neochotě hlavního proudu vědy, nejen přijímat, ale především akceptovat nové vědecké poznatky, které nejsou v souladu se starým způsobem myšlení ve společnosti a především v medicíně, jsou však tyto metody stále ještě méně známé laické veřejnosti.

Nicméně každý se sám může rozhodnout, které informace přijme a kterou cestou se vydá.

Měřením a analýzou biopole lze získat velmi cenné informace o psychickém i zdravotním zatížení daného člověka, které mohou být velkým přínosem zejména v prevenci (protože tímto způsobem lze nemoc zachytit mnohem dřív, než se projeví strukturálními změnami na fyzickém těle), ale i pro úspěšné zvládnutí a léčení nemocí a nejrůznějších onemocnění, pokud už projeveny jsou.

Ať už řešíte cokoliv, velmi efektivní je spojení Aureoly s přístrojem Sensitiv Imago 530, protože jedno druhému dává smysluplnou zpětnou vazbu a taky to platí obráceně – psychiku totiž od fyzického těla oddělit nelze, jedno s druhým je propojeno a „pracuje“ v souladu nebo taky ne, a to můžeme napravit, pokud se tak rozhodneme.

https://v-laska.com/na-frekvenci-zdravi/

Obecně lze tedy říci:

”Je mnohem efektivnější nemocem předcházet, než se později léčit chemickými substancemi, které jsou ve většině toxické a mají celou řadu vedlejších účinků. To následně zhorší stav těla i kvalitu vašeho života.” 

Jak probíhá měření na přístroji Aureola

Měření, analýza a posouzení energetického i fyzického stavu daného člověka na přístroji Aureola se provádí z otisků prstů. V podstatě to je vše, co potřebujeme. Jakmile nasnímáme otisky prstů na obou rukách speciální kamerou, společně provedeme ještě jejich korekci a potom spolu procházíme výsledky měření. Klient vidí na velké obrazovce výsledný obraz – energetické pole ve třech projekcích: přední, levá a pravá. Společně pak procházíme několika programy, ve kterých se zobrazuje současný stav klienta na všech úrovních, které je možno posoudit a analyzovat.

Měřením „vidíte“, jak vaše tělo fyzicky, tedy biochemicky, reaguje na mentální procesy (vědomé i podvědomé) a které orgány nejvíc zasahuje stres a psychická zátěž. Pokud si uvědomíte, co je spouštěcím mechanismem takových procesů a provedete změny, oslabování orgánů se zastaví, obnovuje se jejich normální funkčnost a nemoc, která by jinak mohla být následkem psychické zátěže, se vůbec nemusí projevit.

Ještě hlubší a pokročilejší měření – už na fyzickém těle – pak provádí přístroj Imago 530, který je schopen analyzovat všechny tkáně, orgány a orgánové systémy těla do hloubky, včetně mikrobiologie a nabízí další řešení patologických stavů.

Aureola je také vynikající pro monitoring, pokud si chcete ověřit vliv působení například energetických zářičů, funkčnosti nejrůznějších ochranných prostředků a zařízení, například odrušovač GPZ, 5G a dalších. Vidíte vliv nejrůznějších cvičení, jógy, meditace, harmonizace, biorezonance, frekvenční korekce či změny životního stylu, které se promítnou v energetice vašeho těla. Výsledné snímky obvykle nepotřebují větší komentář, protože vy sami vidíte rozdíl – výsledek změn v energetickém poli – pokud daná technika či přístroj funguje či pokud je vhodná právě pro vás. Pokud není, můžete provést změny.

Cena :

 • Celkové měření a hloubková analýza všech systémů těla ( min.2 hod.)       1 400,- Kč
 • Celkové měření a hloubková analýza – rodič plus dítě                                     2 400,- Kč
 • Opakované měření, analýza, monitoring                                                            1 200,- Kč
 • Ceny měření spojené s rozborem osobnosti – viz. Automatická kresba – dohodou.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte emailem:

Viki

 

 

 

 

Experimentální měření přístrojem Imago AUREOLA

Vliv meditace na fyzické tělo, tkáně, orgány a orgánové systémy těla. Jedním z programů, kde můžeme velmi názorně vidět přímou odezvu těla na podvědomé i vědomé procesy, které probíhají v naší mysli, je DIAGRAM. Měření 1 jsme provedli dopoledne, před zahájením meditací: Renata Červená křivka na obou diagramech zaznamenává „pohyb“ mysli – podvědomé i vědomé a modrá křivka ukazuje na odezvu fyzického těla na tyto mentální procesy. Obecně můžeme říct, že mysl „honí tělo“, protože je na míle před fyzickým tělem, lítá v minulosti i budoucnosti a jen málo kdy je v přítomném okamžiku, kdy jsme si plně vědomi toho, co právě

Celý článek zde

Malý náhled do praxe – snímkování speciální kamerou GDV

BIOELEKTROFOTONIKA a Bio-fotonová Holografie Všechny fyzikální a biofyzikální objevy znamenaly velký pokrok v diagnostice. Jsou to zařízení, která dnes bereme jako naprosto běžná – ultrazvuk, elektroencefalogram (EEG), elektrokardiogram (ECM), elektromyogram (EMG), rentgenový skener, PETSCAN (Positron Emisní tomografie), magnetická rezonance (MRI) další. Současnou revolucí je však využití bio technologií pro frekvenční korekce, bioimpedanci a biorezonanci. V roce 1992 byla konečně uznána existence BIOPOLE (Committee on Alternative Institute of Health (NIH), kterému přecházel obrovský výzkum a bylo provedeno nespočet studií celosvětově (Fritz Albert Popp 1989-dosud, Korotkov, Cohen, Ives 2014 a mnoho dalších) Bioelektronika vám umožňuje uvidět „zdrcadlový obraz“ stavu vašeho „bytí“, a

Celý článek zde

Nejčastější otázky

Tématika jemnohmotných polí člověka, biopole, biofotonů, čaker či aury  – je i v dnešní době, kdy existuje již celá řada velmi dobře zdokumentovaných vědeckých studií, stále odsouvána na pole „ezoteriky“ a je vědci i lékaři, kteří hlavnímu proudu vědy slouží, zesměšňována. Důvody jsou naprosto pochopitelné. Pokud by totiž člověk tyto fenomény přijal, tedy vzal by jejich existenci na vědomí, pak by nutně musel začít vnímat lidské tělo i sám sebe, jako nehmotné „Já“, zcela novým způsobem. To by vedlo k jeho větší zodpovědnosti k sobě samému, ke svému tělu i životu, a to není pro tak zvanou „moderní medicínu“ přijatelné.

Celý článek zde

Fenomén Biofotony a Biopole

Biofotony – endogenní světlo, jako zdroj života Světlo není jen něco, co ve dne rozjasňuje náš svět a umožňuje nám vidět věci kolem nás. Také naše vlastní buňky vytvářejí světlo, které je hlavní složkou vnitřního prostředí našeho těla a které zároveň tvoří i nehmotnou část našich těl, která nás spojuje s okolním světem. Marco Bishof, z knihy “Biophotons – The light in Our Cells” (2004) Existenci tohoto endogenního (vnitřního) světla objevil v roce 1922 ruský embryolog a histolog Alexander Gutwitsch (1874 – 1954)  a od konce šedesátých let ji opakovaně prokázali moderní biofyzikové s pomocí metod nejmodernější techniky. Všechny živé organismy včetně člověka emitují (vyzařují) záři o nízké intenzitě, kterou nelze vidět prostým okem,

Celý článek zde