Skip to content

Kurz Merkaba

Aktivace světelné konstrukce "MER-KA-BA" v rámci jemnohmotných těl

Merkaba

světelné pole – je v podstatě hvězda tetrahedronu a ve 3D se jeví jako hvězda s osmi vrcholy, kterou tvoří dvě pyramidy s trojúhelníkovou základnou, přičemž jedna směřuje svým vrcholem nahoru a druhá dolů.

Aktivní pole Merkaba je obrovským zdrojem energie, která proudí do fyzického plánu a její reprezentací je princip: „Jak nahoře, tak dole“.

Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou univerzální energií (kosmickým plánem) a poskytuje JANG (plus) energii.

Pyramida obrácená dolů nás dokonale propojuje se zemským plánem a rezonuje princip JIN (mínus) energie.

Je-li Merkaba aktivní, jsme v neustálém kontaktu s oběma energetickými zdroji.

To nám umožní naplno čerpat z nekonečného Zdroje kosmické Inteligence (která je také nazývána Bohem), a která nám pak pomáhá aktivně a vědomě utvářet náš život v zemské realitě. Jsme také stále a plně propojeni se Zdrojem nekonečné Inteligence Země (jsme plně uzemněni), což nám pomáhá být dokonale v kontaktu nejen s vyššími kosmickými energiemi skrze naše tělo, ale být vědomě také spojeni se svým fyzickým tělem, skrze jeho projevy.

Merkaba harmonizuje oba principy a umožňuje nám aktivně čerpat z někonečné studnice kreativity na všech úrovních, která je pak v souladu s celou naší bytostí – myslí i srdcem (rozumem i duší).

Aktivní Merkaba funguje jako krystal, který můžeme prostřednictvím meditací (silou myšlenky a záměru ve stavu rozšířeného vědomí) programovat tak, aby nám přinesla do našeho života to, po čem hluboce toužíme.

Pamatujte si však, že jsme to pouze MY sami, kdo může naši Merkabu stvořit (lépe řečeno oživit to, co nám již bylo dáno), a jsme to opět MY sami, kdo s ní může komunikovat, kdo ji může aktivovat a vědomě programovat.

 

Žádný jiný člověk, žádný léčitel ani žádný „vyvolený“ zasvěcovatel toto nemůže za nás udělat.

Jiný člověk – kromě vás – vás může POUZE naučit, jak silové pole MERKABA vytvořit, aktivovat a jak s ním dál pracovat. Ostatní „práce“ je už jen a jen na vás.

Vytvoření světelného pole (vozítka) Merkaba je ve své podstatě velmi duchovní a dle mého názoru i velmi „intimní“ záležitost a jen vaše svobodná volba a vaše vnitřní „nastavení“ rozhoduje o tom, jak budete v takovém procesu úspěšní.

Světelné pole (někdy se používá i pojem „světelné tělo“) Merkaba je ve svém základu světelná mřížka stvořená posvátnou geometrií, která v sobě zahrnuje naše fyzické, emocionální, mentální i spirituální bytí.

Toto „tělo“ (pole) vyzařuje světelnou energii a pomocí elektromagnetického pole propojuje multidimenzionální část (kvantovou část) našeho JÁ se Zemí a nekonečným vesmírem.

Zahrnuje v sobě všechna kódovaná i nekódovaná data, ze kterých se utváří náš život v zemském plánu, naše skryté talenty i potenciály a životní úkol duše (JÁ).

Jakmile je toto světelné pole vědomě aktivováno, dochází k reorganizaci jeho jemnohmotné struktury, což umožní mimo jiné i snížení hustoty všech těl a my se stáváme volnějšími ve „vyjádření“ sebe sama (JÁ) na všech úrovních bytí.

Pro lepší pochopení – čím hutnější je energetické pole, tím víc je hmotné a tím víc je závislé na dominanci Živočišného principu (zastoupeného Egem a Rozumem) a podléhá zákonům hmoty, což znamená omezené možnosti, ohraničenost, tzv. tunelové vnímání atd.

Zde je potřeba dokonale pochopit skutečný význam Ega, protože jsme naučeni ( a ezoterika bohužel vnesla do těchto pojmů velký chaos a nepochopení) a většinou se domníváme, že Ego je pouze to špatné. Ego je však vnější projev JÁ a ve skutečnosti je především svázáno s automatickými programy, které žijeme, a které nám diktují, co máme dělat, jak máme myslet a jak máme prožívat.

Pokud však pochopíte skutečný význam i úkol Ega a naučíte se se svým Egem pracovat, kultivujete jeho (svůj) životní projev a díky Egu pak uplatňujete své talenty, možnosti i schopností a tím můžete také výrazně –  kvalitativně změnit svůj život.

Snížení hustoty energetického pole pod vlivem vibrací o vyšších frekvencích pak znamená převládnutí duchovního principu (Ego už není pouze pod vládou Rozumu, ale dává i prostor Srdci), a to znamená v důsledku neomezené možnosti, neohraničenost, tvořivost bez hranic na všech úrovních, prostor pro vše nové, hojnost i zdraví a ještě mnohem víc.

Merkaba je hebrejský (i egyptský) výraz pro vyjádření posvátné geometrie světelného těla.

Je to rotující pole světelné energie a informace, které vyzařuje z lidského těla jako hvězda tetrahedron a která je také známá jako „Davidova hvězda“.

Merkaba je dokonalé geometrické pole, které se formuje z „předlohy“ (vzorce) prvních osmi buněk oplodněného vajíčka – zygoty. Těchto původních osm buněk (tzv. vejce života) utváří velmi drobné pole hvězdy čtyřstěnu v přesném geometrickém středu těla. Vývoj života probíhá od mitózy – od koule ke čtyřstěnu, ke hvězdě – čtyřstěnu, ke krychli, pak opět ke kouli a nakonec k torusu. Tento geometrický počátek pak pokračuje až za hranici fyzického těla (do vzdálenosti asi 16,7 m) a vytváří celé uskupení vzájemně propojených geometrických energetických těl.

Těchto osm buněk je v lidském těle uloženo v základně kořenové čakry (první čakry) a tvoří geometrické centrum lidského těla.

Toto místo je také centrálním bodem pro všechna energetická pole a mřížky, které utvářejí a obklopují lidské tělo na všech jeho úrovních.

Sestavení a aktivace Merkaby znamená hluboké propojení se svým Vyšším Já, což je ve skutečnosti vyšší úroveň individuálního vědomí JÁ a může přinést výrazné změny do vaší reality.

Je to ve své podstatě probuzení vlastního života do vyšších aspektů – kvalit, protože ve skutečnosti jen velmi malou část našich životů žijeme aktivně a vědomě, i když si to myslíme – tedy je to náš ROZUM, kdo si to myslí.

Pole Merkaba je doslova matrixem tvořivosti člověka a je zdrojem pevného ukotvení a zdraví.

Světelné pole (světelné tělo) Merkaba je celou svou podstatou posvátnou geometrií a přesahuje čas, prostor i dimenze.

Aktivní Merkabu vnímám také jako nejvyšší – přirozený – způsob ochrany a také urychlovač všech přání, proto je třeba již tvořit vědomě. Světelné pole je nastaveno na frekvenci, která automaticky znamená zdraví – proto aktivní Merkaba udržuje zdravé tělo a zdravou hmotnost, aniž byste museli o tyto dary usilovat.

Kurz Merkaby // v-laska.com
Kurz Merkaby

Kurz MERKABA:

Základní „stavební kámen“ tohoto kurzu tvoří opět velká dávka informací, tentokrát už nejen z kvantové fyziky, ale dovolím si zde zahrnout i některé Znalosti pradávných civilizací, které jsou v souvislosti s aktivací a hlavně pak s udržením světelného pole Merkaby víc, než užitečné.

Kurz Merkaba je od roku 2022 dvoudenní a jako vždy je sestaven tak, že teprve na základě nezbytných informací „stavíme“ samotnou praxi. Kurz je velmi intenzivní.

 

Předběžný program:

 • Vysvětlení pojmů, protože musíte mít jasnou představu o tom, CO budete tvořit, PROČ a taky JAK to vše funguje.
 • Mozek – z pohledu kvantové fyziky (jak pracuje fyzická a jak multidimenzionální (kvantová) část mozku, učení – paměť, proč je mozek náchylný ke stereotypnímu opakování a vytváření programů, které nám pak ve skutečnosti brání uskutečňovat změny a „přepínat“ mezi mozkovými frekvencemi – do kvantového stavu vědomí.
 • Role Ega, Rozumu, myšlenek, myšlení v těchto procesech. Dva režimy „sebe-identity“ a proč je tak důležité je znát, pochopit a porozumět jim.
 • Nelokální kvantové vědomí – TEN, kdo skutečně tvoří. Pochopení a hlavně „uchopení“ pojmů v praxi, tedy v každodenním životě.
 • Duchovní koncept „JÁ JSEM“ a přítomný okamžik „TEĎ“, co to vůbec znamená pro realitu, kterou žijeme nebo kterou chceme změnit?
 • Jak postavit a zejména udržet aktivní pole Merkaba, vědomá práce s tělem, tělo jako rezonátor všeho, co přichází zvenčí i zevnitř.
 • Vědomá práce s biopolem člověka, jako s energetickou soustavou, bez níž nemůže existovat fyzické tělo s jeho chemickými procesy.
 • Co to ve skutečnosti znamená, když se řekne „svobodná volba člověka“, což ve skutečnosti určuje jak žijeme, jaké vztahy utváříme a jak udělat změny.
 • Práce s vědomou pozorností, myšlenkou, záměrem, emocemi.
 • Kde vznikají myšlenky, emoce a jaký je jejich „skutečný“ význam a jejich vliv na strukturu člověka jako víceúrovňové bytosti.
 • Jak se naučit rozpoznávat vnější vlivy (jako nástrahy – nabídky, pasti či zkoušky) a jejich přímý vliv na naše jemnohmotné, světelné či fyzické tělo. Vědomá práce s celkovou jemnohmotnou strukturou – konstrukcí jemnohmotných těl – člověka až po 6 dimenzi reality, přičemž Merkaba je její součástí.

Zde využijeme prastaré Znalosti z dávných dob, které jsou stále aktuální a pokud si to dovolíte, budou vám velkým pomocníkem pro udržení pole Merkaby a pro lepší vnímání emocí, událostí i situací v životě.

Samotný „prožitek“ z této meditační praxe nelze nahradit ničím jiným.

Mnohdy se jen velmi těžko vyjadřuje slovy, co vám odkrývá opravdová komunikace s vyšší částí Já (vyšší znamená vibrující na vyšší frekvenci, než Já, které je přítomno ve hmotě) v hluboké meditaci.

S aktivní Merkabou se před vámi otevírá zcela nová dimenze – pole nekonečna možností, neomezeno, neohraničeno – pokud si je sami opět nezačneme limitovat.

 • Pochopíte, jak rozpoznat synchronicity v životě, co to vůbec znamená a jaký je jejich význam.
 • Dechová cvičení – absolutní základna pro aktivaci světelného pole Merkaba.

 

Meditační praxe a ještě mnohem víc :

 • Naučíte se způsob BEZPEČNÉ vnitřní komunikace s vyššími úrovněmi JÁ, abyste mohli radostně, „bezbolestně“ a ve zdraví proplouvat životními zkouškami a událostmi běžného života.
 • Jinými slovy – naučíte se, jak vstupovat do hlubokých meditací a vhledů, abyste snáze pochopili a integrovali svá životní témata a životní zkoušky – jako výzvy, kterými v daném období procházíte.

 

Aktivní pole Merkaby je zcela bezpečným, dokonale ukotveným a energeticky stabilním „místem“ právě pro tuto vnitřní práci.

Magnetické pole Merkaby vnímám jako nejbezpečnější prostor pro hlubokou meditaci a aktivní propojení Já s informačním polem Země a dalšími, vyššími dimenzemi reality.

Merkaba je, jak už je uvedeno výše, velmi specifická jemnohmotná struktura, kterou si můžete SAMI „postavit“ i aktivovat, ale buďme upřímní – není pak vůbec lehké si ji aktivní udržet.

Z tohoto důvodu zahrnuji některé praktiky i prastaré Znalosti našich pradávných předků, které mnohým mohou sice připadat komické, ale pokud dovolíte sami sobě vnitřně je prožít a přijmout tak, že se stanou vaší přirozenou součástí, pak vám přinesou tyto informace velké pochopení a snad i úlevu, do mnoha oblastí vašeho prožívání i vašeho života.

Ale co je nejdůležitější v souvislosti s Merkabou – pomohou vám pochopit, jak aktivní pole Merkaba udržet co nejdéle a jak s ní dále pracovat tak, aby se stala dobrým rádcem i pomocníkem ve vašem životě.

Po ukončení kurzu máte automaticky možnost přihlášení do uzavřené skupiny MERKABA a můžete se účastnit také pravidelných meditačních zásedů, které jsou několikrát v roce. Právě na meditačních zásedech „navyšujeme a prohlubujeme“ meditační praxi a právě zde získáváte další cenné informace, které přichází až s prohlubující se praxí.

Všechny tyto informace si pak vzájemně předáváme a doplňujeme ve skupině, pokud jste jejím aktivním členem.

Meditační zásedy jsou obvykle na 1 víkendový den, cena je 600,- Kč.

Podstatné je, že jsme stále v kontaktu, nezůstanete sami!

Zážitky ze „života s Merkabou“, nejrůznější synchronicity, které vám vtahuje do života a zkušenosti z vaší vlastní meditační praxe – jsou mnohdy jinou cestou nesdělitelné, a taky často navozují celou řadu otázek, a proto vznikla tato uzavřená skupina, kde je prostor k diskuzím a tady se taky dozvídáte vše nové, co se týká tématu.

Součástí každého kurzu, tedy i kurzu Merkaba, je podrobné skriptum.

 

Cena kurzu:

Cena kurzovného nezahrnuje ubytování.

Je-li pro vás tento kurz první z mých kurzů, pak vaše cena je 14 100,- CZK

Jste-li absolventi kurzů Kranio I CHR a II – NSR, pak je vaše cena 11 300,- CZK

Jste-li již absolventi kurzů Kranio I CHR, II – NSR, Čakry a dalších, vaše cena je  9 000,- CZK.

 

Ceny kurzu i termíny jsou sestaveny s pomocí numerologa:

6 – energie tvoření, ženský princip, harmonie, soulad, krása, zodpovědnost, vyrovnanost, pečlivost…..

5 – bohatství na všech úrovních – mnohostrannost, nadšení, odhodlání, cílevědomost, nové zkušenosti, tvůrčí řešení….

9 – završení, dokončení, lidskost, soucit, velkorysost, vynalézavost, duchovní síla, hledání smyslu života, duchovní principy ….

 

Pokud vás tento kurz zaujme, pište prosím na email: 

Těším se na vás

Viki