Skip to content

Psychologie čaker

Typologie osobnosti podle čaker

Znalost psychologie čaker nám otevírá nejen nový náhled na sebe sama, ale pomáhá velmi jednoduchou cestou odhalit příčiny všeho, co si ve svém životě nepřejeme, a přesto to žijeme a jako magnet i přitahujeme.

Až dosud jsme byli zvyklí přikládat čakrám pouze duchovní význam a to je velký omyl.

Již pouze základní znalosti principů kvantové fyziky a čakrové psychologie vám naznačí, jak hluboce jsme se mýlili. Plně funkčí a neblokované, nedeformované čakry jsou základem života a zdraví.

Čakrová psychologie je opravdovým zážitkem, jste-li připraveni a otevřeni novým informacím.

Co osobně považuji za největší dar psychologie čaker je to, že nabízí možnost pochopit nejen druhé, ale zejména sebe sama a nabízí dokonalý způsob, jak sami a bez pomoci druhých můžeme pracovat s tím, co sami považujeme za své nedostatky (příčiny trápení a všeho, co v životě nechceme) a jak je přetvářet v klady – tedy změny, které nám budou vtahovat do života konečně to, po čem toužíme a co si sami přejeme.

Práce s čakrami je nekonečná, tvořivá a vzrušující hra. Odměnou nám je radost, štěstí a zdraví.

Samozřejmým bonusem navíc je duchovní růst a další pozitivní aspekty, které se následně objeví v našich životech.

Typologie osobnosti podle čaker - Psychologie čaker // v-laska.com

 

Zjednodušená definice čaker:

Čakry fungují jako filtry, skrze které vnímáme sebe i okolní svět.

Čakry jsou vstupními branami Vědomí do této dimenze.

 

Čakry jsou interdimenzionální  energetické víry, které regulují tok životní síly – energie mezi jednotlivými dimenzemi a fyzickým tělem. Většinou jsou zobrazovány jako točící se kola světla nebo květy s mnoha okvětními lístky, reprezentujícími jejich duální manifestaci ve fyzickém světě a vyšších říších.

Každá čakra je světelný bod pro Vědomí, vstupující do této dimenze skrze dimenze vyšší. Slovo „čakra“ (chacra) znamená v sanskrtu vír – kolo. Čakry jsou víceméně orientovány podél páteře, vertikálně.

Dosud bylo poznáno a popsáno 7 hlavních čaker, 21 menších čaker a okolo desítek tisíc malých čaker na celém lidském těle.

Existují také čakry vyšších dimenzí, které již nejsou lokalizovány na fyzickém těle. Hlavní energetický kanál, kterým energie proudí, se nazývá SHUSHUMNA (sušumna) – sloupec světla, který proudí nahoru a dolů po celé páteři. Transportuje životní sílu – energii mezi čakrami a umožňuje spojení vyšších aspektů naší existence s aspekty nižšími. Můžeme ji vizualizovat jako nekonečný proud tryskající skrze korunnní čakru do vyšších říší a nekonečně dolů do fyzické roviny.

Vyzařuje sloupec světla, skrze jádro – čočku každé čakry a je znamením lidské existence.

Čakry existují na všech úrovních lidského těla (těla fyzického i jemnohmotných těl ) a reprezentují kvalitativní vliv na mentální, fyzické, spirituální a emoční archetypy lidského bytí.

To znamená, že čakra doslova „sedí“ mezi fyzickou osobností  a nefyzickou duší.

 

Osobnost je ta část Vědomí, která se vědomě projevuje v rovině prostoru a času – v lineární dimenzi.

Rovina duše je vyšší stav Vědomí a představuje transcendenci limitací reprezentujících dimenzí. Pokud se pokusíme kvalitami duše naplnit naši osobnost, náš přirozený charakter se kompletně změní, protože charakter duše je zcela odlišný.

 

Dominantní čakry – ústřední pojem Psychologie čaker

Tělesná dominance je něco, čím jsme všichni obdařeni – dominantní ruka, oko, mozková hemisféra. Když podstupujeme různé úkoly, využíváme naše dominantní rysy. Jsme-li praváci, využíváme raději psaní pravou rukou, i když máme možnost psát levou. Psaní levou rukou nám připadá nepohodlné a nemotorné a výsledek není stejný, jako když píšeme pravou . Po nějakém čase se dominance stává samozřejmou a my jí už nevěnujeme žádnou pozornost.

Jako lidská bytost, žijící v dimenzi hmoty, máme 7 hlavních čaker, plně funkčních, dynamických a konstantně regulujících tok energie – životní síly, která proudí mezi jednotlivými rovinami – dimenzemi.

Když přicházíme na svět, vstupujeme do fyzické reality s jednou dominantní čakrou. Dominance čakry znamená primární vliv duše, která vyzařuje skrze kanál SHUSHUMNA a skrze dominantní čakru víc než skrze čakry ostatní.

Dominantní čakra uplatňuje svůj vliv po celý náš život.

Ať už děláme cokoliv, manifestujeme kvality přináležící dominantní čakře, přičemž ostatní čakry hrají podřízenou roli, avšak vždy v souladu s dominantní čakrou. Naše mentální, fyzické, emocionální a spirituální dispozice „sedí“ v pozadí dominantní čakry. Zapojují se „do hry“ jakmile procházíme životními zkušenostmi a čakra se stává psycho-spirituální.

Mysl dostává „otisk“ kvalit dominantní čakry a to určuje rozsah orientace ve všech aspektech našeho života.

Čakra neurčuje, co si máme myslet, ale naše myšlení se orientuje podle dispozic dominantní čakry s využitím jejích silných nebo slabých aspektů.

To vše je řízeno z vyšších rovin Vědomí skrze světelný kanál SHUSHUMNA tak, že Vědomí přímo prostoupí čočkami jednotlivých čaker. Vědomí, které vyzařuje skrze fyzický plán, kóduje všechny naše minulé životy, naše konání, růst a vývoj charakteru, spirituální vývoj, karmické dluhy a současné životní poslání. A ačkoliv toto vyzařování skrze vyšší roviny Vědomí je naše vědomí, zůstává stále tajemstvím – záhadou, že jsme individuální duší – vědomím, a přesto existující v Jednotě. Je velkým paradoxem, že všichni musíme procházet jednotlivými životy jako zkušenostmi, život za životem.

Centra čaker doslova „živí“ meridiánový systém, nervové plexy, emoční , mentální a astrální těla.

Naše aurické pole je souhrnem všech energií, které se zde setkávají.

To znamená, že aura je vlastně pole, ve kterém se akumuluje mentální, emoční a astrální energie  v jedné reprezentaci, většinou viditelné jako souhrn barev, a velmi senzitivní lidé mohou mít schopnost ji vnímat nebo slyšet.

 

Vše ve Vesmíru se vyvíjí do fyzické formy teprve až po projevení se ve vyšších vibračních rovinách. Když pozorujete auru ve skutečnosti nebo na fotografii, můžete si všimnout, že tyto barevné energie jakoby kopírují fyzickou formu. Ale vaše aura vyzařuje vás, ne vy auru !!! Toto je velký omyl, bohužel velmi rozšířený mezi duchovními učiteli. Je to dynamický tok vzájemně na sobě závislých energií, které protékají mezi jednotlivými a zároveň všemi čakrami a vaším korespondujícím energetickým polem. Tyto energie jsou pod vlivem dominantní čakry, karmy a životního poslání, které v tomto životě máme naplnit. Jedinečnost aury je zcela individuální.

Člověk dominantní třetí čakry se nebude projevovat nebo reagovat na své okolí stejně jako člověk dominantní čakry srdce nebo čakry sexuální.

Čakra má všechny kvality, aby se stala otevřenou vstupní branou do vyšších dimenzí našeho Vědomí. Jsme to stále my, část našeho JÁ.

Kvality, které čakra reprezentuje jsou jak fyzické, tak nefyzické povahy. Ty se vyvíjejí a rozvíjejí  a nekonečně interreagují s naší fyzickou přítomností a vyššími rovinami bytí.

 

Vliv čaker, zejména čakry dominantní, na mysl je tak velký, že mysl je pod vlivem síly, kterou čakra reprezentuje.

 

Mysl se musí potýkat s vědomou realitou, kterou zastupuje transdimenzionální čakra. Fyzická mysl tak dělá, co může, aby zvládala neuvěřitelné energetické reality. A protože je lineární, neustále se pokouší kontrolovat fyzický plán, který existuje volně (svobodně) ve vyšších plánech. S nastávajícím rozvojem evoluce Vědomí přichází i dispozice k vnitřnímu vědění, vnitřní spokojenost a klid, aniž bychom byli tolik závislí na hodnocení lineární mysli.  Jakmile procházíte duchovním vývojem a překonáváte slabosti nižších aspektů dominantní čakry, už nepotřebujete kontrolu mysli, pouze citové vedení svého Vyššího JÁ.

Je mnohem důležitější nastoupit cestu a po té jít, než rychle dosáhnout cíle.

Mysl je lineární, čakra nikoliv.

Mysl se pokouší lineárně vnímat události, které lineární nejsou.

Mysl se pokouší zasahovat do fyzického plánu, který čakra vytváří (jako Vědomí) ve vyšších plánech. Ve vyšších rovinách bytí však neexistuje čas ani prostor a mysl je zmatená, když se pokouší využít síly čakry ve třídimenzionální realitě.

Tady platí jedno staré rčení:

„Jediný způsob, jak zničit iluzi, je uvědomit si, že neexistuje.“

Zní to podivně, ale s probuzením Vědomí směrem nahoru a ven, překonáváme iluze tím, že prezentujeme sami sebe v nezbytných lekcích skrze okolnosti, podmínky a příležitosti, kterých jsme ve skutečnosti sami autory.

Vše, co prožíváme a máme prožívat, si nastavujeme sami podle stavu naší dominantní čakry, která nám poskytuje perfektní příležitost k růstu skrze nejrůznější situace, překážky a prožitky, které si vybíráme (podle zákona svobodné volby).

Využíváme síly i slabosti všech čaker v průběhu života, ale vliv dominantní čakry je něco, co neodmyslitelně paří k naší osobnosti ve všech stavech našeho bytí.

 

Nižší a vyšší aspekty dominantní čakry

Všechny čakry mají nižší a vyšší aspekt, jejichž přirozenou funkcí je rozvoj a růst našeho Vědomí.

Nižší aspekt

je plný iluzí a vlastního neodmyslitelného utrpení v lekcích, které si vybíráme k učení „uvnitř“ dominantní čakry.

Přirozenou funkcí nižších aspektů dané dominantní čakry je nastavit situace a okolnosti v našem životě tak, abychom měli příležitost k růstu a rozvoji Vědomí směrem k vyšším aspektům dané čakry. Lekce, ve kterých se učíme, se často opakují a jejich přirozenost je určena Zákonem příčiny a následku a opakují se tak dlouho, dokud příčina není změněna. Jinými slovy, procházíme skrze nižší aspekty dané čakry tak dlouho, dokud se nenaučíme životní lekce, které jsme si předem zvolili. Jakmile jsou příčina i následek změněny, není obvykle nutné dál lekce opakovat, pokud neexistují karmické důvody.

Vyšší aspekt

znamená, že jsme si vědomi své vyšší přirozenosti a tyto kvality vyzařujeme. Vyšší aspekty dané dominantní čakry reprezentují naplnění a dosažení vyšších rovin Vědomí, růst a vliv duše, která se projevuje skrze osobnost člověka.

Čakry fungují – pracují nepřetržitě, aniž si to uvědomujeme, chápeme, věříme tomu, či nikoliv.

Naše mysl přemýšlí a plánuje, představuje si a kontroluje, ale čakrami proudí energie stále dnem i nocí, i když spíme, nebo jsme při plném vědomí, veselí, nebo smutní. Je to konstantní stav Vědomí, které se skrze čakry projevuje po celé období našeho života. Většina lidí si však není vědoma své multidimenzionální přirozenosti.

Ćakry ovlivňují náš fyzický, mentální, emocionální a spirituální život – to znamená, že působí na všech úrovních našeho bytí.

 

Referenční čakry

každá dominantní čakra má navíc energetickoou vazbu s další – sekundární, podřízenou čakrou.

U mnoha lidí právě referenční čakra silně ovlivňuje jejich chování v každodenním životě víc, než dominantní čakra. Taková čakra je pak velmi aktivní energeticky, objeví-li se stres nebo jakékoliv trauma v dominantní čakře. Oslabená dominantní čakra pak doslova „vytahuje“ energii z podřízené, sekundární čakry. Jakékoliv problémy v oblasti mentální, fyzické, psychické i spirituální se pak projeví v obou čakrách.

Stále však musíme mít na paměti, že všechny čakry jsou neustále ve vzájemném vztahu a energeticky ovlivňují jedna druhou.

Znát svou dominantní i referenční čakru je velkou výhrou a mnohé ve svém životě pak můžete pochopit a změnit.

Vztahy a čakry

Jistě už někdy každý zažil situaci, kdy někoho potkáte poprvé v životě a najednou pocítíte zvláštní chvění v přítomnosti toho člověka a „něco“ zvláštního proběhne celým vaším tělem.

To je jen příklad toho, že zhruba 95% veškeré komunikace mezi námi je výměna energie.

Jedna z největších ne-služeb, kterou poskytujeme sami sobě, je právě to, že podceňujeme své schopnosti intuice. Stále potřebujeme fyzické, hmatatelné důkazy. Ani proutkaření, používání kyvadla nebo svalové testy nejsou přímým prožitkem, ale pouze překonáváním vnějších pochybností. Ale jakkoliv se nám to může zdát nemožné, my opravdu můžeme znát pravdu o čemkoliv bez jakýchkoliv testů. Jako lidské bytosti máme velký sklon podceňovat, kým skutečně jsme a co a koho reprezentujeme.

Energie „JÁ“ vyzařuje z každé lidské bytosti neustále, ať si to uvědomujeme, či nikoliv. A stejně tak energie z druhých „se dotýká“ nás neustále a je jedno, kde jsme. Je to energetická výměna, na co reagujeme, když jsme propojeni ve vztazích – intimních, rodinných, sociálních, pracovních či jiných.

Většina lidí vstupuje zcela nevědomě do vzájemných vztahů právě na základě vlivu dominantní čakry.

Dobře znát a pochopit atributy jednotlivých čaker vyžaduje určité úsilí a pozornost, ale schopnost uvědomovat si své JÁ je jednodušší, než můžete očekávat. My v západní společnosti tíhneme k analytickému posuzování a ohraničování, je proto mnohem těžší důvěřovat své vnitřní, vrozené schopnosti přímého kontaktu se svým vyšším Já.

Naučíte-li se s trochou úsilí vnímat sílu, ale i slabosti svých čaker a naučíte-li se sami sobě víc důvěřovat, můžete zcela změnit svůj život.

Źijeme tento život v daném čase proto, abychom akceptovali sebe sama, své skutečné Já  – nikoliv falešné Já, které jsme si k přežití vytvořili. Skrze posílení čaker a jejich přidružené energie dosáhneme klidu a vyrovnanosti v životě. Důležité je pochopení a odlišení toho, co nám bylo dáno dominantní čakrou a co jsme se naučili, co nám prospívá a co nám škodí. Tím, co se učíme v průběhu života, rozšiřujeme své Vědomí a dosahujeme vyšších aspektů dané čakry. To, co jsme se přišli naučit, plně souvisí s naší schopností zcela rozvinout náš dar, se kterým jsme se každý narodili, abychom přinesli „nebe na Zemi sami pro sebe“.

My všichni žijeme v psychoenergetických vztazích.

Jsme v konstatním  energetickém kontaktu jeden s druhým skrze komunikaci, která není ani verbální, ani fyzická. Pravdou je, že většina z nás si není vědoma, že takové energie vůbec existují. Nemohou je totiž vidět a co není vidět , neexistuje. Proto je velmi jednoduché popřít jejich existenci.

Existují  tři úrovně energie, která vyzařuje z každé lidské bytosti:

BIOCHEMICKÁ – souvisí přímo s fyzickým tělem, nervovým a elektrickým systémem

BIOMAGNETICKÁ – souvisí s elektromagnetickým polem, které nás obklopuje a proniká lidskou bytostí

KVANTOVÉ POLE – souvisí s vyzařováním lidského charakteru skrze současnost.

Existuje celá řada zařízení, která mohou měřit množství fotonů (částice světla) vyzařujících z těla.

Výzkumy institutu California Institute for Human Science (CIHS) prokázaly, že centra čaker vydávají 100 – 1000krát více fotonů (světla) než kterékoliv jiné místo na těle (měřeno v biofotonech). Existuje celá řada zařízení a přístrojů k měření  energetického systému lidského těla včetně čaker, které jsou hojně využívány v Japonsku i Číně k diagnostice a léčbě.

Existence čaker a energetických drah lidského těla je známa již po tisíce let. Čakry jsou součástí naší přirozenosti, ale abychom jim správně porozuměli, je třeba jisté spirituální praxe a důvěry v naše nejniternější pocity a vjemy.

 

Psychologie čaker

je jedním z nejlepších „nástrojů“ poznání, se kterými jsem se až dosud setkala. V současném, roztříštěném světě, kde se cítíme jeden od druhého odděleni –  zraněni, zrazeni, opuštěni a ztraceni, začínáme vnímat hlubokou touhu i potřebu – získat zpět svou celistvost. V hloubi duše toužíme integrovat mysl a tělo a přenést se do nových, vyšších a širších rovin bytí, aniž bychom se vzdali fyzické reality, které dnes a denně čelíme. Toužíme po mnohem hlubším poznání – jako dosud nikdy v historii lidstva.

Psychologie čaker  vám nabízí nádherné zážitky a pochopení, porozumění sobě i druhým, které přináší obrovskou úlevu a klid. Pochopení , že to, co žijeme, dává hluboký smysl a my sami sobě jsme největšími učiteli.

Cesta, na kterou se vydáte, obsáhne pravděpodobně všechny oblasti vašeho života, které začínají na fyzické a instinktivní úrovni vašeho bytí a povede přes interpersonální úrovně až do abstraktních říší transpersonálního Vědomí.

Jste-li vnímaví a otevření, pak budete „stoupat do vyšších rovin Vědomí“ poznáním, pochopením, vlastním prožitkem a nakonec propojením všech čaker do jednotného čakrového systému, který bude vyzařovat  jako světelný duhový sloup, vyplňující propast mezi hmotou a duchem a vy  přinesete nebe na Zemi – pro sebe.

Pozn.: Tento text je vázán autorskými právy a nesmí být kopírován, opisován ani jinak multiplikován bez souhlasu majitele webových stránek.