Skip to content

Merkaba

Merkaba - geometrické, světelné pole člověka.

Merkaba je hebrejský (i egyptský) výraz pro vyjádření posvátné geometrie světelného těla.

Je to rotující pole světelné energie a informace, které vyzařuje z lidského těla a často je nazývána hvězdou tetrahedronu a je také známá jako Davidova hvězda.

 

Merkaba

 

Merkaba je dokonalé geometrické pole, které se formuje z „předlohy“ (vzorce) prvních osmi buněk oplodněného vajíčka – zygoty. Těchto původních osm buněk (tzv. vejce života) utváří velmi drobné pole hvězdy čtyřstěnu v přesném geometrickém středu těla. Vývoj života probíhá od mitózy – od koule ke čtyřstěnu, ke hvězdě – čtyřstěnu, ke krychli, pak opět ke kouli a nakonec k torusu. Tento geometrický počátek pak pokračuje až za hranici fyzického těla (do vzdálenosti asi 16,7 m) a vytváří celé uskupení vzájemně propojených geometrických energetických těl.

Těchto osm buněk je v lidském těle uloženo v základně kořenové čakry (první čakry) a tvoří geometrické centrum lidského těla.

Toto místo je také centrálním bodem pro všechna energetická pole a mřížky, které utvářejí a obklopují lidské tělo na všech jeho úrovních.

 

Merkaba je svou podstatou krystalická světelná struktura, světelné pole – původní zdroj, ze kterého vzešlo vše viditelné i neviditelné, hvězda tetrahedronu a ve 3D se jeví jako hvězda s osmi vrcholy, kterou tvoří dvě pyramidy, přičemž jedna směřuje svým vrcholem nahoru a druhá dolů.

 

Aktivní pole Merkaba je obrovským zdrojem energie, která proudí do fyzického plánu a její reprezentací je princip: „Jak nahoře, tak dole“.

Pyramida obrácená nahoru nás spojuje s božskou univerzální energií (kosmickým plánem) a poskytuje JANG (plus) energii.

Pyramida obrácená dolů nás dokonale propojuje se zemským plánem a rezonuje princip JIN (mínus) energie.

Je-li Merkaba aktivní, jsme v neustálém kontaktu s oběma energetickými zdroji.

To nám umožní naplno čerpat z nekonečného Zdroje kosmické Inteligence (která je také nazývána Bohem), a která nám pak pomáhá aktivně a vědomě utvářet náš život v zemské realitě. Jsme také stále a plně propojeni se Zdrojem nekonečné Inteligence Země (jsme plně uzemněni), což nám pomáhá být dokonale v kontaktu nejen s vyššími kosmickými energiemi skrze naše tělo, ale být vědomě také spojeni se svým fyzickým tělem, skrze jeho projevy.

Merkaba harmonizuje oba principy a umožňuje nám aktivně čerpat z nekonečné studnice kreativity na všech úrovních, která je pak v souladu s celou naší bytostí – myslí i srdcem (rozumem i duší).

Aktivní Merkaba funguje jako krystal, který můžeme prostřednictvím meditací (silou myšlenky a záměru ve stavu rozšířeného vědomí) programovat tak, aby nám přinesla do našeho života to, po čem hluboce toužíme.

 

Pamatujte si však, že jsme to pouze MY sami, kdo může naši Merkabu stvořit, a jsme to opět MY sami, kdo s ní může komunikovat, kdo ji může aktivovat a vědomě programovat.

Žádný jiný člověk, žádný léčitel ani žádný „vyvolený“ zasvěcovatel toto nemůže za nás udělat.

Jiný člověk – kromě vás – vás může POUZE naučit, jak silové pole MERKABA vytvořit, aktivovat a jak s ním dál pracovat. Ostatní „práce“ je už jen a jen na vás.

Vytvoření světelného pole (vozítka) Merkaba je ve své podstatě velmi duchovní a dle mého názoru i velmi „intimní“ záležitost a jen vaše svobodná volba a vaše vnitřní „nastavení“ rozhoduje o tom, jak budete v takovém procesu úspěšní.

Světelné pole (někdy se používá i pojem „světelné tělo“) Merkaba je ve svém základu světelná mřížka stvořená posvátnou geometrií, která v sobě zahrnuje naše fyzické, emocionální, mentální i spirituální bytí.

Toto „tělo“ (pole) vyzařuje světelnou energii a pomocí elektromagnetického pole propojuje multidimenzionální část (kvantovou část) našeho JÁ se Zemí a nekonečným vesmírem.

Zahrnuje v sobě všechna kódovaná i nekódovaná data, ze kterých se utváří náš život v zemském plánu, naše skryté talenty i potenciály a životní úkol duše (JÁ).

Jakmile je toto světelné pole vědomě aktivováno, dochází k reorganizaci jeho jemnohmotné struktury, což umožní mimo jiné i snížení hustoty všech těl a my se stáváme volnějšími ve „vyjádření“ sebe sama (JÁ) na všech úrovních bytí.

Pro lepší pochopení – čím hutnější je energetické pole, tím víc je hmotné a tím víc je závislé na dominanci Živočišného principu (zastoupeného Egem a Rozumem) a podléhá zákonům hmoty, což znamená omezené možnosti, ohraničenost, tzv. tunelové vnímání atd.

Zde je potřeba dokonale pochopit skutečný význam Ega, protože jsme naučeni ( a ezoterika bohužel vnesla do těchto pojmů velký chaos a nepochopení) a my se domníváme, že Ego je pouze to špatné. Ego je však vnější projev JÁ a ve skutečnosti je především svázáno s automatickými programy, které žijeme, a které nám diktují, co máme dělat, jak máme myslet a jak máme prožívat. Ve své podstatě nás ale Ego chce ochraňovat, proto automaticky „pracuje“ na principu strachu a obrany.

Pokud však pochopíte skutečný význam i úkol Ega a naučíte se se svým Egem komunikovat i pracovat, kultivujete jeho (svůj) životní projev a díky Egu pak uplatňujete své talenty, možnosti i schopností a tím můžete také výrazně –  kvalitativně změnit svůj život.

Snížení hustoty energetického pole pod vlivem vibrací o vyšších frekvencích pak znamená převládnutí duchovního principu (Ego už není pouze pod vládou Rozumu – a strachu – ale dává i prostor Srdci), a to znamená v důsledku neomezené možnosti, neohraničenost, tvořivost bez hranic na všech úrovních, prostor pro vše nové, hojnost i zdraví a mnohem víc.

Více a podrobněji o Merkabě se dozvíte v odkazu Kurzy – MERKABA.