Skip to content

Schumannova rezonance

Anglický lékař a fyzik William Gilbert začátkem 17. století zjistil, že Země je vlastně obrovský magnet, který vytváří kolem Země magnetické pole. Místa, kde se sbíhají siločáry magnetického pole Země generovaného pohybem železného jádra, se nazývají magnetické póly.

Všechny biologické systémy na Zemi jsou vystaveny vnějšímu i vnitřnímu prostředí kolísavých neviditelných magnetických polí širokého rozsahu frekvencí. Tato pole mohou ve větší či menší míře ovlivnit prakticky každou buňku jakéhokoliv živého organismu či biologického systému.

Schumannovy rezonance (nebo taky frekvence) jsou kvazi stojící (jakoby, zdánlivě) elektromagnetické vlny, které existují v dutině (nebo prostoru) mezi povrchem Země a ionosférou.

V roce 1952 se německý fyzik profesor Winfried Otto Schumann z Technické univerzity v Mnichově pokoušel odpovědět, zda má Země sama o sobě nějakou frekvenci – pulz. Jeho předpoklad o existenci této frekvence vycházel z jeho pochopení, že když koule existuje uvnitř jiné koule, vzniká elektrické napětí. Protože záporně nabitá Země existuje uvnitř kladně nabité ionosféry, musí mezi nimi existovat napětí, které Zemi dává specifickou frekvenci.

Prostřednictvím série výpočtů byl schopen odvodit frekvenci, o které se domníval, že je pulzem v prostoru mezí Zemí a ionosférou. O dva roky později, v roce 1954, W. Otto Schumann a Herbert König oznámili spolehlivé a předvídatelné frekvence v atmosféře, které existují v dutině (nebo prostoru) mezi povrchem Země a ionosférou. Ačkoli se několik frekvencí vyskytuje mezi 6 a 50 cykly za sekundu, základní – tzv. harmonická frekvence, kterou zjistili, je 7,83 Hz.

 

Sám Schumann se zajímal o biologické účinky těchto frekvencí a jeho student – ​​a později i kolega – Herbert König v jeho práci pokračoval. Výzkum Schumanna a Königa odhalil vztahy mezi Schumannovými rezonancemi a životem na Zemi.

Jejich výzkum sahá od vlivu na kvasinkové buňky a bakterie, rostliny a zvířata, až po člověka.

Herbert König, který se stal Schumannovým nástupcem na mnichovské univerzitě, objevil a prokázal jasnou souvislost mezi Schumannovými rezonancemi a mozkovými rytmy.

Porovnal lidské EEG záznamy s přirozenými elektromagnetickými poli prostředí a zjistil, že takzvané alfa vlny při mozkové činnosti leží ve stejném frekvenčním rozsahu jako první dva módy Schumannovy rezonance.

Spekuloval, že to možná není žádná náhoda, ale adaptace člověka na elektromagnetické prostředí v průběhu dlouhého vývoje.

König a jeho kolegové popsali pozoruhodné podobnosti profilů a vzorů spektrální hustoty výkonu mezi rezonancí Země-ionosféra a aktivitou lidského mozku.

Od té doby byl jev, že se mozkové rytmy mohou překrývat a stát se synchronními s ultranízkofrekvenční elektromagnetickou aktivitou vyskytující se v této rezonanční dutině, pozorován a opakován mnoha dalšími vědci.

Biofyzika nyní naznačuje, že všechny biologické systémy jsou naladěny na frekvenci naší planety, prostřednictvím Schumannových rezonancí.

Od tohoto prvního objevu proběhlo mnoho vědeckých výzkumů, které na základě výsledků předpokládají, že Schumannovy rezonance jsou velmi důležité elektromagnetické vlny ovlivňující biologické oscilátory v mozku savců, žijících na Zemi.

„Veškeré chování, včetně vědomí, je generováno a korelováno mozkovou aktivitou. Aktivitu mozku lze pojmout jako komplex matricí elektromagnetických vzorů a s nimi spojených chemických změn. Složitá magnetická pole slabé intenzity generovaná Zemí a lidskou technologií ovlivňují vědomí a zkušenost člověka. Kritickým faktorem není intenzita polí, ale jejich vzorce a informace obsažené ve vzorcích. Nejefektivnější jsou ty vzorce, které se nejvíce podobají přirozeným konfiguracím mozkové aktivity.“ — Michael Persinger

Prvních pět Schumannových rezonancí se překrývá s frekvenčními pásmy – vlnami, které produkuje lidský mozek.

Mozkové vlny jsou seskupeny podle jejich frekvencí a jsou označeny řeckými písmeny:

Vlny Schumannovy rezonance ELF (Extremely Low Frequency) v magnetickém poli Země se překrývají s mozkovými vlnami člověka.

Základní Schumannova rezonance ( SR )  7,83 Hz odpovídá theta rozsahu lidských mozkových vln.

Delta mozkové vlny 0 – 4 Hz odpovídá SR 4,11 Hz

Tento mozkový rytmus se vyskytuje v hlubokém bezesném spánku nebo v bezvědomí.

Theta mozkové vlny 4  –  8 Hz odpovídá SR 4,11 Hz, SR 7,83 Hz

Tento mozkový rytmus je spojen s ospalostí. Objevuje se také v první fázi spánku a během hluboké meditace, kdy jsme vzhůru, ale otevření mentálním obrazům.

Tento stav bytí je spojován s kreativitou, intuicí, denním sněním a fantazírováním. Předpokládá se, že odráží aktivitu limbického systému a zvýšená aktivita je pozorována u úzkosti, behaviorální aktivace a inhibice.

Základní hodnota Schumannovy rezonance je 7,83 – na hraně mezi mozkovými vlnami Theta a Alfa.

Alfa mozkové vlny 8  – 12 Hz odpovídá SR 7,83 Hz.

Toto je hlavní rytmus pozorovaný u normálního, uvolněného dospělého člověka. Je přítomen po většinu života. Je považován za běžný stav během bdělosti, ale aktivně nezpracovává informace. Alfa je spojena s kreativitou (mozek kreativního člověka se automaticky ladí na alfu, když naslouchá, hledá a nachází řešení) a duševní prací.

Aktivita alfa je také spojena s celkovou mentální a tělesnou koordinací, klidem, bdělostí a učením.

Beta mozkové vlny 12 – 30 Hz odpovídá SR 14 Hz, 20 Hz, 26 Hz.

Beta odráží vysoce aktivní zpracování informací a vjemů. Vyskytuje se během normálního bdělého vědomí a při vnější pozornosti.

Pomalá beta: 12 – 17 Hz je normální zpracování informací a duševní aktivita;

Rychlá beta: 17 – 30 Hz je zvýšená bdělost a stav vyšší pohotovosti mysli a těla –  „bojuj, uteč nebo zmrzni“. Zvýšená aktivace autonomního nervového systému.

Gama mozkové vlny 30 – 100 Hz odpovídá SR 33 Hz, 39 Hz, 45 Hz, 59 Hz.

To je spojeno s bdělými stavy a může nastat například v hluboké meditaci nebo vhledu, kdy současně zpracováváme informace v obou mozkových hemisférách ( plné uvědomění – „awareness awakening“ (probuzené vědomí). V těchto frekvencích „operují“ i ​​velryby a delfíni.

Názory na hranici mezi horní hranicí beta a začátkem gama mozkových vln se značně liší. Někteří uvádějí 25 Hz, jiní 40 Hz, ale zdá se, že většina se shoduje na 30 Hz.

V současné době, kdy dochází k dramatickému nárůstu hodnot Schumannových rezonancí, mluvíme už o třech harmonických frekvencích, na které se náš mozek snaží automaticky „napojit“.

Měření Schumannových rezonancí probíhá na několika místech na planetě Zemi:

Snímek: měření z data 22. – 24. 6. 2022

Bílá = Intenzivnější elektromagnetické (EM) energetické výboje nebo excitace ionosférického plazmatu.

Zelená = normální aktivita

Modrá = nízká intenzita

Svislá čára představuje hodnoty Schumannovy rezonance (shora dolů) : 4, 7,83 (hlavní), 14, 20, 26, 33, 39, 45, 59 Hz. Vše měřeno v Hz nebo cyklech za sekundu.

Frekvence 7,83 Hz

Člověk a všechny živé organismy se „ladí“ automaticky (vědomě či nevědomě) na rezonanční vlny – frekvence Země.

Lidské bytosti vibrují (ano doslova to znamená, že člověk je vibrující bytost) a frekvence, kterou vyzařují, se pohybuje v rozmezí 5 – 10 Hz. Jinými slovy, vibračně jsme „nastaveni“ ve stejném rozsahu jako je 7,83 Hz frekvence Země. Země zde zastupuje něco jako náš Zdroj, generátor životní síly a energie, kterou k životu potřebujeme.To je například důvod, proč příroda člověka léčí. Pomáhá člověku „napojit se“ na zemskou frekvenci 7,83 Hz kdykoliv se cítí slabý, nebo „odpojený“ od své životní síly, a tím pomůže svému tělu znovu obnovit jeho schopnosti samoregulace a samoléčby, protože to jsou mechanismy tělu vlastní.

Magnetosféra

Vliv magnetických pulzací na lidi a zvířata.

Víme, že Země je obklopena magnetickým polem, které vzniká prouděním roztaveného materiálu v zemském jádru a prouděním iontů v atmosféře. Člověk k orientaci na zemském povrchu používá už nejméně 2 tisíce let kompas. Teprve někdy v 19.století jsme si všimli, že i celá řada zvířat je schopna vnímat magnetické pole Země. Stejně jako nám kompas pomáhá při navigaci detekcí magnetického severu, zvířata, která mají „magnetický smysl“, jsou schopna identifikovat směr a orientovat se i na velké vzdálenosti.

Mechanismus, jak tato zvířata skutečně cítí magnetické pole Země, však není dosud námi lidmi zcela pochopen.

Nicméně vědci zjistili, že každé z těchto zvířat má ve svém nervovém systému ložiska biologického magnetitu, tzv. magnetoreceptory. Magnetit je malý magnetický minerál. Tyto magnetu podobné minerály mohou působit jako mikroskopické střelky kompasu. Stěhovaví ptáci používají magnetická vodítka k vedení své cesty během migrace. Když ptáci migrují na velké vzdálenosti, obvykle končí rok co rok na stejném místě.

Příkladem může být také vynikající orientační smysl včel či bakterie Aquaspirillum, jejichž buňky obsahují asi dvacet částic magnetitu Fe3O4, které jim usnadňují orientaci.

Dalším příkladem mohou být i želvy, jejichž mozky obsahují magnetické částice a díky tomu želva dokáže vnímat magnetické pole horizontálně i vertikálně. I právě vylíhnutá mláďata želvy mají schopnost vnímat směr a sílu zemského magnetického pole.

Mořští živočichové, ryby, ptáci a celá řada dalších zvířat se stěhují s ročním obdobím, putují na velké vzdálenosti, a pak se vracejí na původní místo, ze kterého „vycestovali“.

Jak vnímá elektromagnetické pole člověk ?

Dr. Kirschvink z California Institute of Technology detekoval magnetit v lidském mozku a srdci. Nejen, že existuje fascinující podobnost mezi magnetickým smyslem zvířat a člověka, ale výzkumy také ukázaly, že procesy v magnetosféře a sluneční vítr produkují magnetické vlny, které člověka i přírodu bezprostředně ovlivňují.

Přítomnost ultranízkých frekvencí (ULF) je zmiňována v mnoha studiích a komentářích.

Díky práci týmu GCI (Global Coherence Initiative – HeartMath Institute) tyto ULF vlny (také nazývané geomagnetické pulzace) můžeme vidět v datech spektrogramů, díky magnetometrům, které tento tým vědců používá.

Zatímco Schumannovy rezonance se překrývají s frekvencemi mozkových vln, tyto ULF vlny se překrývají s frekvencemi srdce.

Studie v posledních desetiletích ukázaly, že SR mají zvláštní účinky na lidský mozek, nervový systém, kardiovaskulární systém, autonomní nervový systém, cirkadiánní rytmy, imunitní funkce, DNA a další.

Mnohé z nich naznačují, že Schumannova rezonance může nejen ovlivnit telekomunikační služby, ale mimo jiné, může také ovlivnit melatonin ovlivňující biologické funkce, jako je cirkadiánní rytmus zvířat i lidí. Melatonin nejen reguluje spánek, ale také reguluje krevní tlak a reprodukci.

Chcete-li zobrazit „živá data“, klikněte sem : https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/

Rezonance a strhávání mozkových vln (Brainwave Entrainment)

Vibrační frekvence se mohou shodovat nebo harmonizovat s frekvencí jinou.

Schumannova rezonance může být lépe pochopena při zkoumání odpovídajících vibrací. Příkladem je systém oscilátorů. Když je systém oscilátorů naladěn, bude jeden oscilátor ovlivňovat druhý. Když jeden začne vibrovat, druhý bude nakonec vibrovat v harmonii nebo na stejné frekvenci.

Strhávání ( Entrainment) je proces, při kterém dva vzájemně se ovlivňující oscilující systémy, které mají různé periody, i když fungují nezávisle, nabývají periody společné. Tyto dva oscilátory se mohou synchronizovat, ale jsou možné i jiné fázové vztahy. To vytváří „strhávání“ nebo „podněcování“. Slovo podněcování odkazuje na shodu neuronů v mozku, která vytváří synchronicitu.

Meditace udržuje naše spojení se Schumannovou rezonancí nebo kolísající frekvencí Země.

Rezonance nastává, když daný systém naladěný na určitou frekvenci začne kmitat nebo zesiluje přítomnost preferenční externí frekvence. Ty frekvence, které maximalizují nebo zesilují daný objekt naladěný na konkrétní frekvenci, se nazývají rezonanční frekvence.

Společně mají dvě frekvence sílu se navzájem ovlivňovat, pokud jsou obě naladěny ve shodě pro rezonanci.

Synchronizací mozkových vln na základní Schumannovy frekvence (7,83 Hz), ať už pomocí nejrůznějších zařízení na stimulaci mozku, pomocí hudby nebo meditace, můžeme těžit z ohromného příjmu energie, která k nám proudí přímo ze Zdroje – energetického pole Země.

Dnes je již velmi dobře známo, že tyto frekvence zklidní tělo i mysl, normalizují krevní tlak, mírní deprese a umožní tělu uvolnit potenciál pro obnovu sil, regeneraci i samoléčbu.

Co to je frekvence a amplituda vibrací?

  • Frekvence znamená, kolik vlnových cyklů proběhne za sekundu. 1 Hz znamená 1 cyklus za sekundu, 40 Hz. znamená 40 cyklů za sekundu.
  • Amplituda je velikost vibrace, jak velká je vlna.

Ovlivňuje SR vědomí člověka?

„Zvyšování frekvencí způsobuje zvýšování vědomí, a když se naše vědomí zvýší (rozšíří), máme větší povědomí – a to jsou gama mozkové vlny. Gama mozkové vlny, které mohou být více než dvakrát vyšší než vysoké beta mozkové vlny, představují v mozku vzrušený stav. Nejsou však spojeny se stavy přežití nouzového režimu, ale korelují s jakýmsi supervědomím a uvědoměním. Stejně jako vyšší množství lásky a soucitu. Jak Země prochází svou metamorfózou, možná i my musíme projít tímto časem emoční intenzity související s beta mozkovými vlnami, než vstoupíme do nového vědomí stavů gama mozkových vln. A nezlepšilo by to náš nervový systém a nerozšířilo naše vnímání a povědomí o realitě?“ – Joe Dispenza

Pozn.: povědomí (awareness) – probuzení vědomí, větší uvědomění si sebe sama i reality.

Pozorované výkyvy SR (tzv. spikes – špičky)

1. ledna 2017 poprvé v zaznamenané historii dosáhla Schumannova rezonance frekvencí 36+ Hz. Bylo považováno za anomálii, když v roce 2014 tato frekvence vzrostla z obvyklých 7,83 Hz až na úroveň 15 – 25 Hz, takže náhlý skok ze 7,83 Hz na 36+ Hz byl šokující.

To je více než pětinásobný nárůst úrovní rezonanční frekvence.

Nikdo ale neví, proč ke špičkám dochází.

Když je Schumannova rezonance intenzivnější, předpokládá se, že je ovlivněno i lidské vědomí.

Při normálních hladinách 7,83 Hz (v přírodě bez elektromagnetického smogu) se předpokládá, že lidské mozkové vlny odpovídají této vibraci a prožívají léčení.

Když Schumannova rezonance vrcholí, je ovlivněna lidská biologie – probíhají změny zejména v našem „třetím oku“, šišince mozkové. Podle neurovědy jsou frekvenční záznamy 36+ Hz v lidském mozku spojeny spíše se stresovaným nervovým systémem než s uvolněním a zdravím.

Zkušenosti však ukazují opak, že tyto „hroty“ (doslova výrony vysokých frekvencí – světla) mohou lidem pomoci odstranit blokády, uvědomit si sebe sama, rozšířit vědomí a přizpůsobit se nové vibraci Země.

Zdroj: https://drjoedispenza.com/blogs/dr-joes-blog/what-does-the-spike-in-the-schumann-resonance-mean

Vliv elektrosmogu na Schumannovy rezonance a život na Zemi

Výzkum v posledních několika desetiletích ukazuje, že změny v geomagnetické aktivitě způsobené umělou elektromagnetickou technologií – „elektrosmog“ – způsobily výrazné změny v intenzitě a stabilitě Schumannovy rezonance.

Telekomunikační technologie a nejrůznější umělé signály v EM poli Země mohou ovlivnit a dokonce změnit Schumannovu rezonanci tak, že se může vychýlit mimo její normální spektrum. To může následně vyvolat změny v normální rezonanci s mnoha pozemskými formami života, zejména ovlivněním mozkových rytmů a synchronizace lidské fyziologie.

Bylo prokázáno, že expozice elektrosmogu způsobuje mnoho různých fyziologických patologií (viz. nepřeberné množství studií a článků, které jsou ale většinou společnosti stále ignorovány). Všechny spotřebiče, počítače, televize, mobilní telefony, rádia, digitální zařízení, klimatizace, osvětlení, elektrické vedení, komunikační vedení, vzdušné vlny, rádiové vlny atd. produkují elektromagnetická pole, která mohou rušit naše vlastní biofrekvence. Tyto elektromagnetické frekvence buď shora nebo z přímého vystavení, mohou rušit elektromagnetický operační systém našeho těla.

Mnoho vědců tedy dochází k závěru, že Schumannova rezonance je již pozměněna veškerým radiofrekvenčním/mikrovlnným „elektrosmogovým“ zářením, které lidé v současnosti vytvářejí, a implementace 5G ji změní ještě podstatně více. V tomto procesu, bez ohledu na to, zda se zvyšují nebo nezvyšují frekvence Schumannovy rezonance, může 5G také vytvářet dostatek elektrosmogu, znečišťujícího šumu, který může odpojit lidstvo od přístupu k samotné Schumannově rezonanci, čímž vytváří  nebo zesiluje celou řadu akutních a chronických chorobných stavů.

Výzkum za posledních 30 let ukazuje, že elektromagnetická pole ELF ovlivňují způsob, jakým se ionty vápníku pohybují v mozkové tkáni, a způsob, jakým to ovlivňuje vnitřní fungování buněk. Čím je hematoencefalická bariéra propustnější, což se stane zavedením 5G, tím větší množství toxinů může vstoupit do mozku.

Otevření hematoencefalické bariéry a únik vápníku je také spojen s oxidačním poškozením neuronů a může poškodit strukturu DNA (viz.studie v originálu článku).

To vše je již spojeno s elektrosmogem a elektrickou přecitlivělostí, která se vyskytuje u mnoha pacientů a u dětí.

Frekvence 5G je připojena k pásmu milimetrových vln 60 GHz.

Aplikace 5G tedy budou vyžadovat odemknutí nových pásem spektra ve vyšších frekvenčních o rozsazích nad 6 GHz až 100 GHz a dále (5G by mělo zpočátku začít s nižšími, než 6 GHz, pak nad 6 GHz, jak to umožní rozvoj sítě). To umožní využití submilimetrových a milimetrových vln, které umožní přenos velmi vysokých rychlostí dat za stejnou dobu ve srovnání s předchozím nasazením RF/MW záření.

5G představuje masivní krok vpřed oproti 3G na 1,8 – 2,5 GHz a 4G na 2 – 8 GHz, což jej řadí do kategorie mikrovln (viz.odkazy v originálu článku).

Tato frekvence je na míle vzdálená od přirozené rezonance 7,83 Hz, na kterou jsou naše těla zvyklá, a daleko, daleko nad současnými úrovněmi EM pole Země, které jsou i tak již dostatečně škodlivé.

Při 60 GHz mohou frekvence zhoršit okysličení – stejně jako schopnost těla produkovat vitamín D a melatonin. V tomto kontextu je aplikace 5G přímým útokem na naše bioregulační systémy.

NASA – Výzkum pulzujících magnetických polí

Po prvních vesmírných misích s astronauty projevila NASA velký zájem o výzkum Schumannovy rezonance. Zatímco několik experimentů bylo zaměřeno na stav beztíže, 39 studií bylo primárně zaměřeno na výzkum elektromagnetických polí, zejména byl zkoumán jejich vliv na buněčné kultury. Výzkum a studie NASA, které zkoumaly EM pole Země byly popsány v technickém článku prezentovaném Thomasem J. Goodwinem, Ph.D. (Lyndon B. Johnson Space Center) s názvem „Fyziologické a molekulárně genetické účinky časově proměnných elektromagnetických polí na lidské neuronové buňky“.

Dr. Goodwin poznamenal, že : „Zjistili jsme, že magnetická pole s nízkou amplitudou, rychle se měnící v čase, mají velmi silný účinek na proliferaci, morfologii a genovou expresi buněk v kultuře“

(viz.odkaz na studii v originálu článku).

Výsledky studií NASA v podstatě ukázaly, že buňky rostou rychleji, jsou silnější a žijí déle, jsou-li vystaveny nízkofrekvenčním pulzním elektromagnetickým polím, jako jsou Schumannovy rezonance.

Jak být v koherenci se Schumannovou rezonancí

Naštěstí existuje několik věcí, které může udělat každý, pro zlepšení koherentního vztahu se Schumannovou rezonancí.

  • Snažte se trávit více času v přírodě. Jednoduchý akt užívání si pobytu v přírodě působí jako ladička, která strhává vaše vibrace do koherence. Procházejte se co nejvíc v přírodě, choďte bosi, zdřímněte si v trávě, dýchejte co nejvíc čerstvý vzduch.
  • Dívejte se na hvězdy co nejčastěji.
  • Poslouchejte hudbu, která zahrnuje Schumannovu frekvenci během práce, odpočinku nebo hraní. Existuje mnoho hudebních CD, které obsahují Schumannovu frekvenci.
  • Sledujte informace o bezdrátovém průmyslu a umělých elektromagnetických polích a nepodceňujte je.

Zdroj: https://www.biologicalmedicineinstitute.com/post/2019/09/20/schumann-resonances-and-their-effect-on-human-bioregulation

Moje doplnění k tomuto textu:

„Po několika měsících experimentálních měření a monitorování na přístrojích IMAGO 530 a GDV camera „Imago AUREOLA“ si dovolím konstatovat, že díky meditaci a vědomé práci s tělem a myslí si udržíte vlastní silné biopole (tedy silné energetické – elektromagnetické pole svého těla v prostoru), což automaticky znamená větší emoční stabilitu, pevné ukotvení v realitě, větší pohodu, klid a hlavně zdraví. Tím, že jste víc v klidu a v souladu sami se sebou, mění se vibračně vaše biopole. Zvyšují se frekvence těla a vaše zdraví se zlepšuje. Pak automaticky „vibrujete“ v souladu se Schumannovou rezonancí a můžete z ní čerpat maximum.“

viki

Meditace je nejpřirozenější způsob, jak postupně navykat tělo na zvyšování frekvencí a jak čerpat z mohutných zdrojů energie, které nám Země poskytuje, skrze Schumannovy rezonance.

https://v-laska.com/kurzy/meditace-pro-zacatecniky-od-a-do-z/