Skip to content

O přechodu Země i člověka do vyšších dimenzí

Vědomí se projevuje ve hmotě, skrze ni a hmota je vědomím oživována. Život je stále komplexnější a povznesenější, až se vyvine do vědomí, jež si uvědomuje samo sebe ve vztahu k přírodě.

Následně si vyvine vědomý vztah k sobě samému, což je sebeuvědomění. Pak si začne uvědomovat viditelné síly a neviditelné síly přírody, což nazýváme „vše-co jest“. Tento proces vývoje do stále vyšších stavů vědomí nyní absolvujete v lidském fyzickém těle. Nevidíme to ani jako „prokletí“ ani jako „trest“. Z našeho pohledu je to obrovská příležitost k rozšíření vašeho vědomí vybalancováním dvou polarit – vašeho nelokálního, nadčasového a beztvarého vědomí s lokalizovaným vědomím neboli fyzickým povědomím, jež je difinitivně propojeno s časem a prostorem. To je jedinečná dichotomie (rozdělení celku do dvou částí, které se vzájemně doplňují). Tlak či napětí mezi těmito dvěma částmi – nadčasovou a fyzickou – vytváří alchymistický magnetický proud a právě díky tomuto toku se může vědomí povznést na vyšší úroveň.

Nová dimenze reality

Nová dimenze, o níž mluvíme, není místo, ale je to nové chápání času a prostoru.

Poskytuje pro každého možnost vyvíjet se a přecházet z trojrozměrného do čtyřrozměrného vědomí a dále. Tento přechod do nové dimenze se uskutečnňuje na mnoha úrovních, proto popíšeme několik jejich hlavních vlastností.

Jednou z kvalit nové dimenze je okamžitá manifestace, jako projev zviditelnění, materializace.

Jak již někteří z vás vědí, přechodu do nové dimenze se přibližujeme tehdy, jakmile se situace ve vašem životě stále zrychlují a doba mezi okamžikem, kdy na něco myslíte, nebo něco řeknete, a okamžikem, kdy se to uskuteční, je stále kratší a kratší. Mnoho z vás to už prožívá.

Projeví se nový druh vděčnosti Zemi. Planeta samotná projde zásadní změnou – stane se víc vědomou. Bytosti na celém světě budou stále víc a více propojeny, jakoby se všichni lidé spojili v jednu mysl a v jednotu vědomí.

Používáme přirovnání „jakoby“, abychom naznačili, že je to metaforická mluva. Jednotlivá vědomí a povědomí budou existovat i nadále, avšak objeví se navíc i pocit, že existuje jedno vědomí, jež pracuje v ucelené rozmanitosti. Skutečně bude existovat pocit jasného spojení s druhými lidmi a rovněž se Zemí.

Okamžité manifestace a globální vědomí byste mohli považovat za zázrak, nerozumíte-li principům, které v nich působí. Chápete-li energetické principy, které propojují události a pochopíte-li zrychlení času, k němuž dochází při přechodu do jiné dimenze, pak to za zázrak považovat nebudete. Prostě to takhle funguje.

Při přechodu do vyšší či další dimenze berete s sebou všechny aspekty vašeho bytí, které přebývaly nebo přebývají v trojrozměrné realitě.

Dovolte nám doplnit další informace ohledně toho, jaká očekávání máte o přechodu do vyšších dimenzí.

Existují mezi vámi tací, kteří skutečně věří, že přechodem do čtvrté či vyšší dimenze nechají své problémy daleko za sebou. Myslí si, že se jejich životní problémy jaksi zázračně přetvoří, a již se jimi nemusí dále zabývat. Tyto osoby čeká značné překvapení.

Vaše nevyřešené výzvy či témata vás budou provázet ve vašem vědomí, bez ohledu na to, do jaké dimenze přejdete! Jednoduše s nimi budete muset pracovat ve vibračním poli každé dimenze.

Proto je naše rada velmi jednoduchá.

Nepřemýšlejte nad tím, do jaké dimenze se dostanete nebo kdy se to stane, ba dokonce zdali se to vůbec stane. Raději se soustřeďte na vaši schopnost pochopit, milovat a odpouštět. Pracujte tam, kde právě jste, v přítomném okamžiku, v němž se právě nacházíte. Jak někteří rádi říkají: „Rozkveťte na místě, kde jste zasazeni.“

Absolutní a relativní sféry vědomí

Absolutní sféra vědomí prostupuje veškerým vesmírem. Absolutno nemá své konkrétní místo, vždyť je neustále na všech místech současně. Je to kvantové pole a zároveň je i jemnější, než kvantové pole, z něhož vznikají všechny jevy.

Relativní sféra vědomí je vše, co existuje jako jev, včetně toho, co poznáváte svými smysly, neboť vše, co se děje, děje se ve vztahu k něčemu dalšímu. Nic není skutečně nezávislé a vše je navzájem propojeno.

Kupříkladu, pokud by stromy a rostliny na této planetě přestaly s procesem fotosyntézy, tudíž by nadále neprodukovaly kyslík, lidská rasa a všechny její civilizace by dlouho nepřežily. Lidstvo, jež samo sebe domýšlivě nazývá „korunou stvoření“ by naprosto vymřelo, kdyby zmizelo rostlinstvo.

Všichni jsme spojeni se vším. Dokonce i další dimenze jsou navzájem propojeny. Proto jsou situace na Zemi natolik důležité. Kvůli tomu přicházejí bytosti z různých sfér bytí, aby pozorovaly průběh všech těchto procesů. Přicházejí, poněvadž to, co se zde děje, má multidimenzionální účinky. A tyto účinky rezonují i do dalších vesmírů. Vše je navzájem propojeno.

Vzestup jakékoliv planety (například Země) má ohromné dopady, jelikož energetický přechod do vyšších oktáv je nesmírně závažný. Je to, jako byste naslouchali hře pianisty ve střední části kláves, a on by naráz přešel o oktávu výše. Tím se hudba raadikálně změní a vše, co se k ní váže, se změní s ní. Přesně to se právě teď děje i vám.

Postup Země do vyšších dimenzí ovlivňuje vše, s čím je Země ve vztahu, s čím je propojena. Mezi to patří všechny organismy a bytosti, nejen lidé. Je ovlivněna i vaše sluneční soustava a podle zákona rezonance je ovlivněn i zbytek vesmíru. Je velmi pozitivní, co se zde děje a pro ty, kteří tento proces chápou a mají možnost se sem dostat a pozorovat jej, je to nanejvýše zajímavé.

I vědomí Země je v procesu vzestupu. Každá bytost a všechny aspekty reality planety procházejí svým individuálním vývojovým procesem, aby se sladily se Zemí při přechodu do vyšších vibračních polí. I zbytek sluneční soustavy je v procesu změny, neboť se mění i vaše Slunce. Avšak Země prožívá jedinečný proces, který v tuto chvíli neprobíhá na žádné jiné planetě vaší sluneční soustavy. Je to zcela jedinečné.

 

Úryvek je z knihy Toma Kenyona – Moudrost Hathorů.

Kdo se jen trochu zajímáte o kvantovou fyziku, o tomto textu nemáte potřebu nijak zvlášť pochybovat, přesto, že se jedná o channeling (mimochodem velmi kvalitní).