Skip to content

Numerologie – co o vás prozradí vaše jméno ?

Čísla v numerologii vám mohou pomoci pochopit jevy ve vašem životě nebo vaše vlastnosti a charakter.

Numerologie je velmi stará věda a už v dávné historii hrály numerologiecké výpočty významnou roli např. při rozhodování panovníků.

numerologie historie

Numerologie jména

Každému písmenu abecedy přísluší určité číslo a součtem číslic celého jména, dostaneme čísla, která na nás během celého života působí. Numerologickým rozborem jména a příjmení můžete odhalit, jaké vás ovlivňují energie, případně jak se může projevit změna jména nebo změna příjmení u vdávající se ženy.

Tabulka označovaná jako pythagorejská, pro numerologický převod abecedy. Za každé písmeno jména dosaďte číselnou hodnotu uvedenou v prvním řádku :

numerologie jmena 2

Možná vás při pohledu na numerologickou tabulku napadne, že takový součet písmen jména bude nutně vyšší než 9. Trik je ovšem v tom, že všechna čísla vyšší než 9 lze pomocí vzájemného součtu převést na jedno ze základních čísel 1 až 9. Například 59 lze chápat jako součet 5 + 9, což je 14. To však stále není základní číslo, takže číslice 1 a 4 sečteme opět mezi sebou jako 1 + 4 získáme základní číslo 5.

Jméno celé, křestní nebo přijaté

Numerologický význam je možné určit pro celé jméno nebo jen jeho jednotlivé části (křestní jméno a příjmení). Nejdůležitější je však číslo celého jména, protože to představuje osudové číslo. Je znakem plné individuality člověka a odlišuje jej od všech ostatních, kteří mají například shodné datum narození, což je jinak opět velmi důležitý údaj z pohledu numerologie.

Na vlastním jménu každý rozumný člověk buduje kariéru a zakládá i občanský život. Je proto dobré znát jeho význam.

Příjmení představuje rodové jméno (u žen příjmení za svobodna), které má dědičný význam a je dobré myslet na to, že spojuje členy rodiny dohromady. Můžeme na něj oprávněně nahlížet jako na souhrn vlastností, které člověku přisoudily předchozí generace.

Křestní jméno je pro změnu aktivní a zdůrazňuje individuální vlastnosti nositele.

Existují lidé, kteří mají i více jmen (např. prostřední). V takovém případě však hrají ostatní jména jen nepatrnou roli. Důležité je skutečně to jméno, které aktivně používáte a je s vaší osobou sžité.

Mnozí lidé se rozhodli v životě vystupovat pod přijatým jménem nebo jen zkrácenou variantou jména celého. V takovém případě je opět stěžejní přihlížet ke jménu, pod kterým je člověk známý, protože to nejlépe vystihuje jeho aktuální životní podstatu (může se jednat i o zdrobněliny, kterými nás oslovují bližní).

Při změně jména je důležité, zda je jeho numerologická podstata shodná s původním, nebo jsou-li tato dvě jména v nesouladu. Pokud si někdo změní celé jméno nebo jeho část (např. sňatkem), snadno vyvolá vnitřní konflikt. Někomu padne nové jméno jako dobře ušité šaty, pro jiného může být svěrací kazajkou.

Typy numerologických jmen

Výsledná numerologická jména se dělí na:

 • Činné číslo je součtem čísel z křestního jména. Výsledné číslo je podstatou dané bytosti a vyjadřuje, jaký je člověk uvnitř.
 • Dědičné číslo je součtem čísel z příjmení člověka. Výsledné číslo ukazuje na přínosy předků pro fyzickou, duševní a duchovní stránku člověka.
 • Vibrační číslo je součtem činného a dědičného čísla a výsledné číslo charakterizuje osobnost jedince.
 • Intimní číslo je součet samohlásek (a, e, i/y, o, u, á, é, í/ý, ó, ú/ů) ze jména a z příjmení. Výsledné číslo informuje o skrytých ideálech a touhách člověka.
 • Číslo realizace je součet souhlásek (b, c, č, d, ď, f, g, h, j, k, l, m, n, ň, o, p. r, ř, s, š, t, ť, v, z, ž, ch, dž) ze jména a z příjmení. Výsledné číslo informuje o hodnotě charakteru člověka.

Činné číslo

 • 1 – vynalézavost, nervové napětí
 • 2 – citlivost, laskavost a jemnost
 • 3 – šikovnost a přizpůsobivost
 • 4 – organizační talent a chuť podávat výkony
 • 5 – bystrost a zvídavost, ochota ke změnám
 • 6 – něha, soulad a rovnováha
 • 7 – intuice a touha po tajemství (tajemnu)
 • 8 – energie a umíněnost
 • 9 – citovost, oddanost
 • 11 – síla a napětí
 • 22 – inspirace a ctižádostivé ideály

Dědičné číslo

 • 1 – sebedůvěra
 • 2 – rovnováha
 • 3 – chápavost, vnímavost, bystrost
 • 4 – organizační schopnosti
 • 5 – nadšení
 • 6 – porozumění
 • 7 – rozvaha
 • 8 – vůle
 • 9 – loajálnost
 • 11 – síla
 • 22 – inspirace

Vibrační číslo

 • 1 – číslo 1 vyjadřuje základ života, který řídí Slunce, zdroj veškeré energie. Člověk pod vlivem čísla 1 raději útočí, než se brání, raději poroučí, než poslouchá. Nositel jména s numerologickým číslem 1 je nezávislý, podnikavý, bez váhání převezme iniciativu a strhne ostatní na svou stranu. Je to odvážný a rozhodný vůdce. Velice si cení svobody, chce být sám odpovědný za své úspěchy i omyly a nechce být nikomu nic dlužen. Nežádá o pomoc, stejně jako nepřizná slabost. Je energický a autoritativní v práci, náročný k jiným i k sobě. Má sklony převzít velení také v lásce.
 • 2 – Lidé s číslem 2 jsou vyrovnaní, rozvážní, diplomatičtí a přívětiví. Číslo je pod vlivem Luny, v neustálé proměnlivosti zachovává určitou pravidelnost. Majitelé jména s číslem 2 mají klidný temperament, jsou mírní a trpěliví, touží po souladu. Před provokacemi nejdříve utíká, ale velmi rychle se snaží najít schůdnou cestu, která vede k porozumění. Soutěžení je nepřitahuje, vyhrávat bitvy jim nepřipadá užitečné, má-li to být na úkor citové rovnováhy, neboť dvojka je velmi citově založená, sentimentální, citlivá, emotivní číslice.
 • 3 – Trojka je symbolem náklonnosti, obliby, talentu a popularity. Trojka byla odjakživa považována za dokonalé číslo. Odpovídá jí planeta Jupiter. Nositel trojky je veselý a okouzlující člověk, který komunikuje překvapivě snadno a vyzařuje z něj laskavost. Proto je obvykle oblíbeným a vyhledávaným partnerem. Je společenský, aktivní, stále v pohybu a v kontaktu s lidmi. Potřebuje vnější podněty, aby se mohl realizovat. Při negativních vibracích jsou tito lidé netrpěliví, popudliví a nesnášejí kritiku. Po citové stránce jsou nadšenci a náruživci, kteří neztrácí ze zřetele své zájmy. Vždy si hledají partnery, na které mohou být hrdí a kteří jim mohou něco přinést.
 • 4 – Čtyřka symbolizuje spravedlnost, rovnováhu a bezpečí. Její planetou je Saturn. Lidé se 4 jsou vyrovnaní, trpěliví a realističtí. Nikdy se nepouští do bitvy, aniž by si zjistili cíl. Jednají chladnokrevně a rozhodně, jsou spolehliví, ale jen málokdy berou sami iniciativu. Jsou majetničtí a umí si vynutit své, jsou zatvrzelí a vytrvalí. Nevybočují z cesty, kterou si vytyčili. Postupují ke svému cíli pomalu, ale pravidelně.
 • 5 – Pětka znamená vznětlivost a spontánnost. „Majitelé“ čísla 5 jsou přemýšliví a jednají rychle, jako by odpovídali na výzvu. Jejich planetou je Merkur. Málokdy vydrží na jednom místě. Milují změnu a pestrost víc než cokoliv jiného. Žádná kotva je neudrží, žádný přístav neupoutá, přitahují je a fascinují daleké obzory. Mají přizpůsobivou, zvědavou a pružnou mysl, jsou velmi komunikativní a překypují dynamismem.
 • 6 – Šestka je symbolem krásy, harmonie a rytmu. S šestkou souzní ženská planeta Venuše. Pro šestku je nejdůležitější kvalita. Cílem šestky je touha po štěstí a kráse, protože tito lidé jsou milovníky krásy. Mají vytříbený vkus a touží po krásných věcech. Často uspějí v umělecké oblasti, pokud se neuplatní v profesích, jež vyžadují smířlivost. Šestka má i negativní vlastnosti – váhavost, nerozhodnost, volí cestu nejmenšího odporu. Lidem nechybí smysl pro odpovědnost a pokud se jednou rozhodnou, dokáží se zhostit i obtížného úkolu.
 • 7 – Sedmička je číslo neustálého intelektuálního a filozofického hledání. Řídí ji planeta Uran. Lidé se 7 jsou mysliteli s originálním a nezávislým intelektem. Mají velký pozorovací talent, jsou schopni přemýšlet a rozjímat, proto dávají přednost samostatné práci. V tichu a osamění dosahují nejlepších výsledků. Zajímají se o vše, co je zvláštní a nezvyklé. Mají obvykle dobře rozvinutou intuici a tvůrčí schopnosti. Bohužel jsou pesimisty trpící úzkostí. Často se uzavírají do sebe a bloudí v kruhu. Touha po nezávislosti ovlivňuje i citový život, jen těžko vstoupí do nějakého svazku, jedině když potkají podobnou bytost se stejnými životními ideály.
 • 8 – Osmička je číslem moci, síly a úspěchu. Odpovídá jí planeta Mars. Lidé s osmičkou jsou aktivní a energetickou bytostí, která ráda dobývá a miluje výzvy. Svou ctižádost obrací více k hodnotám materiálním než k duchovním. Touží získat moc, což se jim daří díky smyslu pro realitu, rozhodnosti a pohotovosti. Mají navíc to, čemu se říká „čich“. Jsou netrpěliví a neradi ztrácí čas, hodně utrácí a ještě víc pracují. Rádi žijí intenzivně, naplno, někdy jsou tvrdí, netolerantní a tvrdohlaví. Po stránce citové jsou upřímní, přímočaří, vášniví a žárliví.
 • 9 – Devítka se vyznačuje altruismem, vznešeností a mysticismem. Odpovídá jí planeta Neptun. Tolerance, štědrost a nezištnost jsou hlavními stránkami jejího charakteru. Lidé s devítkou mají smysl pro přesnost, sklony ke snění, utopiím, občas se dokonce vznáší v mlžném oparu. Mají velkou schopnost porozumět a přizpůsobit se, nejsou aktivním činitelem, jedině když najdou ideál, za nějž jsou ochotni se bít. Zachraňuje ji víra. V lásce jsou velice upřímní, laskaví, ale žádají více citu, než sami dávají. Ne že by byli lhostejní, pouze myslí na něco jiného. Z devítky, která nenašla rovnováhu, se stává přelétavý tulák, intelektuálně i citově.
 • 11 – Jedenáctka má úžasnou psychickou energii a inspiraci, takže ostatní u nich často hledají oporu a snaží se získat jejich přízeň a uznání. To jim vyhovuje, neboť rádi ovládají jak kolegy v práci, tak partnery v lásce. Většinou se jim to skvěle daří, jsou totiž okouzlující a úspěšní. Berou na sebe dobrovolně odpovědnost, někdy i na úkor osobního života. Snadno však podléhají úzkosti, nervozitě a podrážděnosti. Jedenáctka je číslo, které vyžaduje velkou mravní sílu a samostatnost. Některým se to nepodaří, a proto prožívají jedenáctku omezeně jako dvojku.
 • 22 – Dvaadvacítka nepodniká pouze pro sebe, ale i pro ostatní. Je to velké číslo, schopné zvládnout velmi složité situace, nechá se však zaslepit hloubkou a významem svého úkolu. Její činy řídí inspirace a talent a často jí pomohou ke značnému věhlasu, že se v ní skrývá génius. Po citové stránce to je trošku horší, často totiž obětují osobní život svému dílu a nedokáží sdílet život s někým, kdo je v tomto díle nemůže nebo nechce následovat. Číslo 22 je číslem výjimečných bytostí. Pro mnohé představuje velké napětí, že raději žijí na jeho nižší úrovni, tedy jako čtyřky.

Intimní číslo

 • 1 – Touha po osobním úspěchu. Nesnese průměrnost a vše, co dělá, musí mít ohlas. Jednička je citlivá na lichotky. Chce ovládat a řídit svůj osud, prosadit se a zůstat nezávislou.
 • 2 – Touha po spojení nebo společenství. Velký význam přikládá lásce a přátelství. Něha a laskavost. Dvojka touží po lásce, splynutí, po manželství.
 • 3 – Touha projevovat se ve všech oblastech života. Nezávislost a radost ze života. Potřebuje činnost, která by jí dovolila povolit uzdu představivosti. Trojka touží vyjadřovat své myšlenky a být ve spojení s ostatními.
 • 4 – Touha po stabilitě a řádu. Pevné základy potřebné k uskutečnění plánů. Vyžaduje odpovědnost a přesnost od sebe i od ostatních. Čtyřka touží stavět, pevně a trvale.
 • 5 – Touha po osobní svobodě. Miluje cestování a nové obzory. Vyhledává změnu. Pětka je houževnatá, touží žít svobodně a vyhýbá se všednosti a rutině.
 • 6 – Touha po klidu a souladu. Šestka se vyhýbá napětí a konfliktům; proto má duši prostředníka. Přijímá odpovědnost a má umělecké sklony. Přisuzuje velký význam životě ve dvou a rodině vůbec. Má ráda umění, touží po vyrovnaném a šťastném citovém životě.
 • 7 – Touha po vnitřním životě. Je to rozjímání a rozum. Latentní nebo skutečné sobectví. Citová zdrženlivost. Tradicionalismus. Sedmička může žít v určitém osamění, často se jeví jako uzavřená a odtažitá. Touží po bohatém vnitřním životě a vývoji.
 • 8 – Touha uplatnit se po stránce hmotné nebo se věnovat plodné, rozumné a pokud možno neobvyklé činnosti. Osmička dokáže uspět, má dar přesvědčit ty, které potřebuje pro uskutečnění svých ctižádostivých plánů.
 • 9 – Touha po uskutečnění ideálů. Pro velkou věc se dokáže obětovat. Hledá dobrodružství, obrazně i ve skutečnosti. Devítka touží naplnit svůj ideál a být ostatním užitečná.
 • 11 – Touha prosazovat originální, výjimečné plány.
 • 22 – Pozvednout se a něco dokázat v celosvětovém měřítku.

Číslo realizace

 • 1 – Touha uplatnit se, vést, rozhodovat.
 • 2 – Jedná solidárně, má smysl pro týmovou spolupráci.
 • 3 – Daří se jí v práci, váže se na kontakty a vztahy s ostatními.
 • 4 – Uspěje díky vlastnímu úsilí a trpělivosti, ale úspěch se dostavuje pomalu.
 • 5 – Žije stále v pohybu, násobí zkušenosti.
 • 6 – Když se rozhoduje a vybírá směr, je pro ni důležitý názor druhých. Daří se jí v umění, v práci vázané na veřejnost nebo zákazníky.
 • 7 – Představivost jí pomáhá uspět v neobvyklých a nezávislých oborech, a to i navzdory překážkám.
 • 8 – Uspět jí pomáhá energie, upřímnost a autorita. Může mít potíže s rovnováhou v hmotné oblasti.
 • 9 – Realizuje se prací pro jiné, musí se cítit užitečná. Stále má před očima nějaký ideál. Je moderní a vynalézavá.
 • 11 – Je aktivní a ctižádostivá, schopná uspět i v originálních činnostech.
 • 22 – Vytváří rozsáhlé a ctižádostivé plány, projevuje velké tvůrčí schopnosti.

numerologie jmena historie 2