Skip to content

Viktorie Skácel

Lež zvaná cholesterol a statiny

Jak to s tím cholesterolem doopravdy je

Téměř každý, kdo navštěvuje – byť jen občas – lékaře, se už setkal s „doporučením“, aby užíval „léky“ na snížení cholesterolu, nebo aby je užíval preventivně, protože mu lékař sdělil, na základě odběru krve, že jeho cholesterol je vysoký, nebo vyšší, nebo „by mohl být“ do budoucna vyšší. 

Definice statinů podle Medical establishment zní:

“any one of a class of drugs that inhibit the action of an enzyme involved in the liver´s production of cholesterol“ 

Překlad:

kterýkoliv ze skupiny léků, které inhibují působení enzymu podílejícího se na produkci cholesterolu v játrech“ 

(inhibovat = omezovat, potlačit, utlumit)

V úvodu článku připomínám skutečný význam slova “drug, drugs” = droga, drogy, léčivo, uspat, zdrogovat, omámit… 

Důvod, proč mají léčiva inhibovat produkci cholesterolu je, podle tvrzení NIH – v článku „High Blood Cholesterol: What You Need to Know“ (Vysoký cholesterol, co potřebujete vědět) :

https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/all-publications-and-resources/high-blood-cholesterol-what-you-need-know

High Blood Cholesterol is one of the major risk factors for heart disease.” 

Překlad:

“Vysoký cholesterol v krvi je jedním z hlavních rizikových faktorů srdečních onemocnění.” 

Medicínská teorie, která tvrdí, že vysoká hladina cholesterolu je nebezpečná a musí být redukována, je zavádějící a není ničím podložena.

Zajímavé ovšem je, že definice cholesterolu zdůrazňuje jeden z nedostatků této teorie, a to, že:

“cholesterol and its esters are important constituents of cell membranes ..” 

Překlad:

“cholesterol a jeho estery jsou důležitou složkou buněčných membrán….” 

Navzdory přehršli doporučení lékařů, že by lidé měli snižovat jejich příjem cholesterolu ve stravě, ve skutečnosti hladina cholesterolu v těle není regulována stravou.

Převážná část, přibližně 85% tělesné potřeby cholesterolu je produkována játry a pouze zbývajících přibližně 15% je získáváno stravou. Pokud ale strava, z nějakého důvodu, neposkytuje tělu vhodný nebo dostatečný cholesterol, játra zvýší jeho produkci, aby kompenzovala v těle jeho deficit. Z toho je naprosto jasné, že to je naše tělo, kdo ve skutečnosti reguluje hladinu této životně důležité substance. 

Cholesterol však není pouze důležitou a nezbytnou složkou buněčné membrány, ale je také důležitou složkou mozku a je nezbytný pro jeho zdravé fungování. Podrobný článek z roku 2010 “The Effects of Cholesterol on Learning and Memory” říká, že:

“Cholesterol is ubiquitous in the central nervous system (CNS)and vital to normal brain function including signaling, synaptic plasticity, learning and memory.“ 

Překlad:

“Cholesterol je všudypřítomný v centrálním nervovém systému (CNS) a je životně důležitý pro normální fungování mozku, včetně signalizace, synaptické plasticity, učení a paměti.“ 

To rozpoznání faktu, že cholesterol je životně důležitý pro správné fungování mnoha životně důležitých orgánů je v přímém rozporu s informacemi, které prohlašuje Medical establishment (a váš lékař), že cholesterol je nebezpečný a jeho zvýšená hladina v těle znamená vážné riziko pro vaše zdraví.

V dubnu 2016 vyšel článek “Re-evaluation of the traditional diet-heart hypothesis” (Přehodnocení hypotézy tradiční diety na srdce), který publikoval BMJ, který vysvětluje, že původní hypotézy o hladinách cholesterolu vycházejí ze studie, která byla nazvána “Minnesota Coronary Experiment”, která byla provedena v letech 1968-73, ale její výsledky nebyly nikdy publikovány.

Byla to kontrolovaná studie, kde jedna ze skupin zahrnovala účastníky, kteří ve stravě nahradili saturované tuky rostlinnými oleji, bohatými na linoleové kyseliny. Tato dietní intervence ukázala u několika účastníků pokles hladin cholesterolu a tak se předpokládalo, že je tato dietní změna zdravotním přínosem. 

Nedávno byly dokumenty ze studie a data podrobně znovu analyzovány a výsledky byly publikovány právě BMJ: https://www.bmj.com/content/353/bmj.i1246

Hlavní důvod, proč studie nebyla nikdy publikována je, že :

„In meta-analyses, these cholesterol lowering interventions showed no evidence of benefit on mortality from coronary heart disease.“ 

Překlad:

„V metaanalýzách tyto intervence na snížení cholesterolu neprokázaly žádný přínos pro úmrtnost na ischemickou chorobu srdeční.“ 

Navíc k nedostatku důkazů o tom, že by snížení hladiny cholesterolu přineslo nějaké výhody, článek říká, že :

“the evidence suggests the possibility of an increased risk of death for the intervention group…” 

Překlad:

“důkazy naznačují možnost zvýšeného rizika úmrtí pro intervenční skupinu…” 

A to není pouze jedna studie, která prokázala, že nízká hladina cholesterolu přímo souvisí se zvýšeným rizikem úmrtnosti a že není pravdou, že toto riziko snižuje, jak tvrdí lékaři alopatické medicíny. 

Obecně se uvádí, že existují 2 typy cholesterolu: 

 • LDL (low density lipoproteins), který je lékaři titulován “špatný” 
 • HDL (high density lipoproteins), na který se pohlíží jako na “dobrý”.

Ale tyto “nálepky” jsou totálně zavádějící a toto tvrzení není ničím podloženo! 

Myšlenka, že cholesterol může být buď dobrý nebo špatný je založena na nepochopení, které vzešlo z jiné studie, která sledovala vliv a působení cholesterolu u laboratorních zvířat. K nepochopení došlo proto, že výzkumníci, kteří tento experiment prováděli, nerozpoznali, že cholesterol použitý ve studii byl oxidován.

Je to právě oxidace, která způsobuje v těle zdravotní problémy.

V knize “Health and Nutrition Secrets”, Dr. Russell Blaylock vysvětluje mylné vnímání rozdílných typů cholesterolu:

“The reason LDL cholesterol is bad is that it is much easier to oxidize than HDL cholesterol. But oxidized HDL cholesterol is just as dangerous as oxidized LDL cholesterol.“ 

Překlad:

Důvodem, proč je LDL cholesterol špatný, je to, že oxiduje mnohem snadněji, než HDL cholesterol. Ale oxidovaný HDL cholesterol je stejně nebezpečný jako oxidovaný LDL cholesterol.“ 

Oxidace cholesterolu, který tvoří buněčné membrány, nevyhnutelně nepříznivě ovlivní buněčné funkce a podobně oxidace cholesterolu v mozku stejně tak nepříznivě a nevyhnutelně ovlivní mozkové funkce. Tyto škodlivé účinky jsou přímým důsledkem procesu oxidace, procesu, který produkuje volné radikály, vysoce reaktivní částice, které mohou způsobit rozsáhlé škody v jakékoliv části těla, se kterou přijdou do kontaktu.

Ukázalo se, že oxidovaný cholesterol způsobuje rozsáhlé škody v krevních cévách, ačkoliv volné radikály způsobují škody v každé části těla, kde vznikají.

Na základě nepochopení a chybné myšlenky, že to je vysoká hladina cholesterolu v těle, co způsobuje problém, farmaceutický průmysl vytvořil celou řadu “drugs” – tedy údajných léčiv, které byly nazvány “statiny”, aby inhibovaly (potlačovaly, tlumily, omezily) produkci této životně důležité substance.

S užíváním statinů, které jsou záměrně navrženy tak, aby narušovaly normální produkci cholesterolu v těle je nevyhnutelně spojená celá řada dalších nebezpečí pro zdraví člověka.

Následky utlumování enzymu v játrech, který řídí produkci cholesterolu popisuje Dr. Carolyn Dean v knize “Death by Modern Medicine” (Smrt moderní medicínou) :

“The enzyme, however, does much more in the body than just make cholesterol, so when it is suppressed by statins there are far-ranging consequences.”

Překlad:

“Enzym však v těle dělá mnohem více, než jen vytváří cholesterol, takže jeho potlačení statiny má dalekosáhlé následky.” 

Medical establishment však propaguje statiny jako bezpečné a efektivní, ale stejně jako všechny ostatní “léky”, mají celou řadu velmi škodlivých ůčinků. Dr. Dean v knize dál vysvětluje :

“Since the brain has the highest concentration of cholesterol in the body, it´s no wonder that the constant demand for lower and lower cholesterol counts is going to impinge on brain function. Previous studies have shown that statins can result in polyneuropathy, which causes numbness, tingling and burning pain. Researchers showed that people taking statins were 4 to 14 times more likely to develop polyneuropathy than those who did not take statins.“ 

Překlad:

“Protože mozek má nejvyšší koncentraci cholesterolu v těle, není divu, že neustálý požadavek po nižších a nižších hladinách cholesterolu bude mít dopad na mozkové funkce. Předchozí studie ukázaly, že statiny mohou vést k polyneuropatii, která způsobuje necitlivost, brnění a palčivou bolest. Vědci výzkumem prokázali, že u lidí, kteří užívají statiny, se vyskytuje 4 až 14krát vyšší pravděpodobnost vzniku polyneuropatie než u těch, kteří statiny neužívali.“ 

Záměrem statinů je inhibovat produkci cholesterolu v těle, ale nejsou určeny k řešení problému oxidace cholesterolu, což jinými slovy znamená, že neřeší základní příčinu problému.  

Ve skutečnosti existuje celá řada faktorů, které mohou způsobit oxidaci cholesterolu a které mimo jiné zahrnují mnoho toxických chemických látek (včetně léčiv), které jsou všudypřítomné v prostředí, jak dál vysvětluje Dr. Carolyn Dean v knize.

Nicméně spotřeba statinů v posledních letech velmi vzrostla. Statiny jsou předepisovány pacientům nejen  jako “léčba”, ale také jako “prevence”, na základě zavádějící myšlenky, že jejich příjem snižuje riziko vzniku zdravotních komplikací a nemocí, zejména srdečně cévních.  

Jak bylo uvedeno ve studii, která byla publikována BMJ, neexistuje žádný, absolutně žádný vědecký důkaz, který by prokázal, že vysoká hladina cholesterolu způsobuje zdravotní problémy nebo dokonce, že zvyšuje riziko vážných onemocnění.

Ve skutečnosti tato studie odhalila pravý opak, tedy to, že nízká hladina cholesterolu má pro tělo nepříznivé zdravotní následky a že statiny hladinu škodlivých účinků zvyšují. 

O tom svědčí i celá řada závažných vedlejších účinků a poškození, která byla hlášena mnoha pacienty, kteří statiny užívali a na jejichž základě bylo několi statinových “léků” dokonce staženo z trhu. Nicméně celá řada statinů na trhu zůstává, včetně těch, které mají rozsáhlé škodlivé vedlejší účinky, a které jsou lékařům dobře známé.

Jeden z velmi vážných škodlivých účinků, který může vyústit z užívání statinů, je popsán v článku z prosince 2015 “Statin Use and the Risk of Kidney Disease With Long-Term Follow-Up“ (Užívání statinů a riziko onemocnění ledvin při dlouhodobém sledování), studie trvala přes 8 let a článek byl publikován v “American Journal of Cardiology”.

Jedním ze závěrů studie je :

“Statin use is associated with increased incidence of acute and chronic kidney disease.” 

Překlad:

“Užívání statinů je spojeno se zvýšeným výskytem akutních a chronických onemocnění ledvin.” 

Důvod, proč tak vážné zdravotní problémy nebyly odhaleny při klinických testech je také vysvětlen v tomto článku :

“These findings are cautionary and suggest that long-term effects of statins in real-life patients may differ from shorter term effects in selected clinical trial populations.“

Překlad:

“Tato zjištění jsou varovná a naznačují, že dlouhodobé účinky statinů u pacientů v reálném životě se mohou lišit od krátkodobých účinků u vybrané populace v klinické studii.“

Možná záměrem Medical establishment bylo skutečně snížit výskyt srdečních chorob (zkusíme tomu věřit), avšak nedostatek znalostí o lidském těle a silný vliv farmaceutického průmyslu vede nakonec k daleko větším škodám na zdraví člověka, než by spáchaly srdeční a jiné choroby dohromady.

V e d l e j š í účinky statinů

Medical Answers : What are the side effects of statins?

The most commonly reported side effects of statins include:

 • A headache
 • belching or excessive gas
 • constipation
 • croaky voice or hoarseness
 • difficulty sleeping
 • heartburn, indigestion, nausea, or stomach discomfort
 • lower back or side pain, tenderness around the eyes or cheekbones
 • nasal congestion or stuffiness, or a runny nose
 • slight muscle pain
 • sweating.

Other side effects, such as liver damage, are rare, and it is not necessary to have ongoing liver tests while you are taking a statin once you have had a baseline liver function test completed.

Statin Warning Signs :  Examples of symptoms that might prompt you to see a doctor include:

 • Excessive thirst or having to urinate frequently
 • Severe confusion or memory impairment
 • Unexplained significant joint or muscle pain, tenderness, or weakness
 • Unusual fatigue or weakness, loss of appetite, pain in your upper abdomen, dark-colored urine, or yellowing of your skin or eyes.

Not everybody who takes a statin has side effects, but they tend to be more common in women, seniors, and people with liver or kidney disease. People who drink large amounts of alcohol or who take other medicines that may interact are also at a higher risk.

Statins and Muscle Pain :  Statins do cause muscle pain, although the reported prevalence varies from 0.3 to 33% depending on the source. This variation may be due to the different ways muscle pain is described (such as muscle weakness, cramps, or muscle pain) and the fact patients are usually told to “Watch out for muscle problems!”, which tends to lead to an over-reporting of muscle complaints, commonly called the “nocebo” effect. Medical professionals estimate the true occurrence of muscle pain is approximately 50-100 out of 10,000 (0.5-1%) people treated over five years. On very rare occasions, a life-threatening condition called rhabdomyolysis (rab-doe-my-OL-ih-sis), which is the rapid breakdown of muscle tissue, can occur.

Statins and Memory Loss :  The link between statins and memory loss is controversial. Some large studies have shown no effect, and have implied that statins pose no threat and may, in fact, prevent dementia, whereas others found an association between statin use and memory loss and confusion, prompting the FDA to order labeling changes on all statins.

Statins and New-onset Type 2 Diabetes :  Taking a statin may increase your blood glucose (sugar) levels which can lead to the development of type 2 diabetes. People who take a statin are more likely to develop diabetes than people who don’t. However, in most cases, experts consider the benefits outweigh the risks.

Statins and Grapefruit Juice : Grapefruit juice increases blood levels of atorvastatin, lovastatin, and simvastatin, which actually increases the effectiveness of these drugs, but may also increase the risk of side effects. The manufacturer’s advice is to avoid drinking grapefruit juice while taking statins.

Always consult with your physician or pharmacist before adjusting the dosage or taking any other medication, including over-the-counter or prescription drugs, herbal supplements, or vitamins.

Překlad:

Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí účinky statinů patří:

 • Bolest hlavy
 • říhání nebo nadměrná plynatost
 • zácpa
 • chraplavý hlas nebo chrapot
 • potíže se spánkem pálení žáhy a poruchy trávení, nevolnost nebo žaludeční potíže
 • bolest dolní části zad nebo boku
 • citlivost kolem očí nebo lícních kostí
 • ucpaný nos nebo rýma
 • mírná bolest svalů a pocení.

Jiné nežádoucí účinky, jako je poškození jater, jsou vzácné a není nutné, aby během užívání statinu probíhaly jaterní testy, jakmile jste absolvovali základní jaterní testy.

Výstražné příznaky statinů

 • Příklady příznaků, které vás mohou vyzvat k návštěvě lékaře, zahrnují:
 • Nadměrná žízeň nebo časté močení
 • Těžká zmatenost nebo zhoršení paměti
 • Nevysvětlitelná výrazná bolest kloubů nebo svalů, citlivost nebo slabost
 • Neobvyklá únava nebo slabost, ztráta chuti k jídlu, bolest v horní části břicha, tmavě zbarvená moč nebo zežloutnutí kůže nebo očí.

Ne každý, kdo užívá statiny, má vedlejší účinky, ale častější výskyt se objevuje u žen, seniorů a lidí s onemocněním jater nebo ledvin.

Lidé, kteří pijí velké množství alkoholu nebo užívají jiné léky, které se mohou vzájemně ovlivňovat, jsou také vystaveni vyššímu riziku.

Statiny a bolest svalů :

Statiny způsobují bolesti svalů, i když uváděná prevalence se pohybuje od 0,3 do 33 % v závislosti na zdroji. Tato variace může být způsobena různými způsoby popisu bolesti svalů (jako je svalová slabost, křeče nebo bolesti svalů) a skutečností, že pacientům se obvykle říká: „Pozor na svalové problémy!“, což má tendenci vést k nadměrnému hlášení svalových potíží, běžně nazývané „nocebo“ efekt.

Zdravotníci odhadují, že skutečný výskyt bolesti svalů je přibližně 50–100 z 10 000 (0,5–1 %) lidí léčených po dobu pěti let. Ve velmi vzácných případech se může objevit život ohrožující stav nazývaný rabdomyolýza (rab-doe-my-OL-ih-sis), což je rychlý rozpad svalové tkáně.

Statiny a ztráta paměti :

Souvislost mezi statiny a ztrátou paměti je kontroverzní. Některé velké studie neprokázaly žádný účinek a naznačovaly, že statiny nepředstavují žádnou hrozbu a mohou ve skutečnosti zabránit demenci, zatímco jiné zjistily souvislost mezi užíváním statinů a ztrátou paměti a zmateností, což přimělo FDA, aby nařídil změny označování všech statinů.

Statiny a nově vzniklý diabetes typu 2 :

Užívání statinu může zvýšit hladinu glukózy (cukru) v krvi, což může vést k rozvoji diabetu 2.

Lidé, kteří užívají statin, mají větší pravděpodobnost, že se u nich rozvine cukrovka, než lidé, kteří je neužívají.

Ve většině případů se však odborníci domnívají, že přínosy převažují nad riziky.

Statiny a grapefruitový džus :

Grapefruitová šťáva zvyšuje hladinu atorvastatinu, lovastatinu a simvastatinu v krvi, což ve skutečnosti zvyšuje účinnost těchto léků, ale může také zvýšit riziko nežádoucích účinků.

Doporučení výrobce je vyhnout se pití grapefruitové šťávy při užívání statinů. Vždy se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, než upravíte dávkování nebo začnete užívat jakékoli jiné léky, včetně volně prodejných léků nebo léků na předpis, bylinných doplňků nebo vitamínů.

Zdroj je oficiální stránka : https://www.drugs.com/medical-answers/side-effects-statins-3439483/

K obrázku (Proč potřebujeme tuky?) :

 • přibližně 60% mozku tvoří tuk, který mozek potřebuje ke správnému fungování a vývoji
 • tuk je základní substancí pro zdravé fungování buněk, je stavebním materiálem buněčné membrány
 • tuk potřebujeme v těle ke vstřebávání některých důležitých vitamínů A D E K
 • určitý tuk potřebují cévy i srdce, ale příčinou cévních a srdečních chorob není ve skutečnosti tuk-cholesterol, ale zanícené cévy (tedy cévy v zánětu, který naruší jejich stěny a pak se na nich ukládá vše, co tam nepatří) atd.

Další, velmi zajímavý článek je zde: https://www.lowcarbusa.org/low-brain-cholesterol-levels/

Cituji : “Statins are a bad idea —not just because they can gum up your brain, slow your hormone production, reduce your coenzyme Q10 levels, cause muscle pain, and put you at risk for other potential side effects, but also because they may not even reduce your risk for heart attacks.  Prominent UK cardiologist Dr. Aseem Malhotra agrees: heart disease is NOT about cholesterol or saturated fat.  It is about insulin resistance (aka pre-diabetes) and inflammation within your blood vessels.  Diets high in refined carbohydrates (like sugar, flour, cereals and fruit juice) can lead to abnormally high insulin levels.  It just so happens that insulin boosts the activity of your cholesterol-building enzyme, HMG-CoA-reductase—the very same enzyme that statin drugs suppress! [Nelson DL, Cox MM. Lehninger Principles of Biochemistry. 5th ed. New York, NY: W.H. Freeman; 2008:842].

Překlad:

„Statiny jsou špatný nápad – nejen proto, že mohou „zgumovatět“ váš mozek, zpomalit produkci hormonů, snížit hladinu koenzymu Q10, způsobit bolesti svalů a vystavit vás riziku dalších potenciálních vedlejších účinků, ale také proto, že nemusí snížit riziko srdečních infarktů. Prominentní britský kardiolog Dr. Aseem Malhotra souhlasí: srdeční onemocnění NENÍ o cholesterolu nebo nasycených tucích. Jde o inzulínovou rezistenci (aka prediabetes) a zánět ve vašich krevních cévách. Strava s vysokým obsahem rafinovaných sacharidů (jako je cukr, mouka, cereálie a ovocná šťáva) může vést k abnormálně vysokým hladinám inzulínu. A prostě se stane, že inzulin zesílí aktivitu vašeho enzymu vytvářejícího cholesterol, HMG-CoA-reduktázy – toho stejného enzymu, který potlačují statiny!

[Nelson DL, Cox MM. Lehningerovy principy biochemie. 5. vyd. New York, NY: W.H. Freeman; 2008:842]. 

Moje otázka zní:

Není lepší mít vyšší cholesterol, než riskovat svoje zdraví či zdravý rozum ?

A to vůbec nemluvím o tom, že takových podobných „drugs“ bere většinou člověk, tedy dnes už se dá říct – většina společnosti, hned několik. Zkuste si doma ze všech „léků“ vytáhnout příbalové letáky a přečtěte si je. Věřím, že výsledek vašeho „testu“ bude zajímavý a statiny budou jen „malá část“ příběhu.

Související článek o oxidaci a volných radikálech je zde:
https://v-laska.com/co-nam-doktori-nereknou/oxidativni-stres-dan-z-pohodlnosti/
Přeji vám nahled a pevné zdraví, viki